شبیه سازی دیفیوژن گاز در لوله های مویینه و جامدات متخلخل

نویسندگان

چکیده

در این مقاله دیفیوژن یا نفوذ ملکولی گاز و پارامترهای مؤثر بر آن در لوله های مؤئینه و جامدات با تخلخل موازی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری لوله های مؤئینه، جامدات متخلخل، حرکت ذرات گاز و محاسبه کسری از ذرات گاز که پس از برخورد به سطح جامد از خلل و فرج آن عبور می کنند، میسر گردید. نتایج به دست آمده نشان می-دهد که کسر ذرات عبور کرده گاز تابع میزان تخلخل و نسبت شعاع خلل و فرج به طول آنها بوده و استفاده از مدل تخلخل موازی برای جامدات دارای طیفی از اندازه خلل و فرج رضایتبخش است. تعداد برخوردهای ذرات گاز با دیواره خلل و فرج و نحوه توزیع و عوامل مؤثر بر آن نیز بررسی شده است.

عنوان مقاله [English]

Simulstion of Gas Diffusion in Capillaries and Porous Solids

نویسندگان [English]

  • G. Aryanpour
  • M.H. Abbasi

تحت نظارت وف ایرانی