مقایسه عملکرد کنترل کننده های سنتی و کنترل کننده های مبتنی بر مدل برای کنترل دمای یک راکتور پلیمریزاسیون تکباری

نویسندگان

چکیده

در این مقاله عملکرد کنترل کننده های مبتنی بر مدل با کنترل کننده سنتی PID به منظور کنترل دمای یک رآکتور پلیمریزاسیون تکباری از طریق مشابه سازی کامپیوتری مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که کنترل کننده های مبتنی بر مدل از عملکرد بهتری برخوردار بوده و لذا می توان از آنها برای کنترل دمای این نوع رآکتورها استفاده کرد.

عنوان مقاله [English]

Comparison of Conventional and Model، Based Controllers for Controlling a Batch Polymerization Reactor

نویسندگان [English]

  • M. Shahrokhi
  • M. Parvazinia

تحت نظارت وف ایرانی