کاربرد مدلهای پنهانی مارکف برای درک مستقل از گوینده کلمات منفرد فارسی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نحوه تحقق یک سیستم درک صحبت به روش مدل پنهانی مارکف با مشاهدۀ پیوسته تشریح می گردد. از این مدل جهت تشخیص تعداد محدودی از کلمات (اعداد «صفر» تا «ده») که به زبان فارسی بیان شده اند به صورت مستقل از گوینده استفاده شده است. در این روش برای هر کلمه یک مدل چپ به راست در نظر گرفته شده است. پارامترهای مدل با تخمین بیشترین شباهت از روی داده های یادگیری تعیین می شوند. این تخمین از روش k مقدار متوسط در هر قسمت به دست می آید. برای تعیین مقادری اولیۀ پارامترهای مدل، روشی جدید بر مبنای چندی کردن برداری ارائه می شود که با استفاده از آن تمامی مراحل طراحی سیستم درک کنندۀ صحبت به صورت خودکار انجام می شود. کارآیی سیستم محقق شده 00/97% است.

عنوان مقاله [English]

Speaker Independent Speech Recognition Using Hidden Markov Models for Persian Isolated Words

نویسندگان [English]

  • Azimi- Sadjadi
  • V. Tabatabaee
  • S.B. Zahir Azami
  • C. Lucas

تحت نظارت وف ایرانی