اثر عناصر آلیاژی روی ریزساختار و خواص مکانیکی چدنهای نشکن آستمپر شده

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش اثرات درصدهای مختلفی از عناصر آلیاژی مس و قلع بر روی خواص مکانیکی چدنهای نشکن آستمپر شده مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه ساختارهای میکروسکوپی نمونه ها در شرایط ریختگی و آستمپر شده به کمک میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی اسکانینگ مطالعه شده است. نمونه های متالوگرافی، کشش و ضربه (از نوع شیاردار) از Y- بلوک های ریخته گری شده در قالب ماسه ای تهیه شده، پس از آستنیته، آستمپر گردیدند. نتایج حاصل از آزمایشها، مناسبترین ترکیب خواص مکانیکی چدنهای نشکن را در دماهای مختلف و مدت زمانهای متفاوت آستمپر شدن و به ازای درصدهای مختلف عناصر مس و قلع در آلیاژ نشان می دهد. همچنین، مطالعات میکروسکوپی نوری و الکترونی نشان می دهد که ساختار میکروسکوپی نمونه های آستمپر شده در دمای پایین، کاملاً سوزنی شکل و متشکل از لایه های متناوب بسیار ظریف و ریز فریت بینیتی و آستنیت پایدار شده است؛ در حالی که نمونه های آستمپر شده در دمای بالا، ساختاری متمایل به حالت دانه ای داشته از لایه ها و صفحات ضخیم، خشن و منفرد فریت بینیتی و آستنیت پایدار تشکیل شده است.

عنوان مقاله [English]

Effect of Alloying Elements on the Microstructure and Mechanical Properties of Austempered Ductile Iron Alloys

نویسندگان [English]

  • M.A. Golozar
  • M.A. Golozar
  • A. Najafi- Zadeh

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی