مدلی استوکستیک برای بهینه سازی برنامه ریزی و مدیریت آبهای زیرزمینی

نویسندگان

چکیده

برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری بهینه از منابع آبهای زیرزمینی با توجه به ویژگیهای منابع آب زیرزمینی نظیر غیریکنواختی خصوصیات و عدم قطعیت ها، کار پیچیده ای است. در این مقاله یک مدل بهینه سازی استوکستیک با پارامتر گسترده به منظور برنامه ریزی و بهره برداری منابع آبهای زیرزمینی ارائه شده است. در این مدل از روش کرنل گسسته برای شبیه سازی جریان آب زیرزمینی و محاسبۀ سطح ایستابی استفاده می شود. مدل مزبور مدلی ماهیانه با افق برنامه ریزی برابر یک سال و دارای تابع هدف و قیود احتمالی خطی است و با استفاده از روش قاعدۀ تصمیم گیری خطی فرمولبندی می شود. با حل این مدل، میزان بهره برداری بهینه از آبهای زیرزمینی همراه با قاعدۀ بهره برداری تعیین می شود. سه خصوصیت بهینه سازی، استوکستیک، و پارامتر گسترده که به صورت یکجا در این مدل جمع شده، ویژگی عمده و متمایز کننده آن از سایر مدلهای موجود است. این مدل را می توان به راحتی به وسیلۀ هر الگوریتم برنامه ریزی خطی حل کرد. برای نشان دادن نحوۀ کاربرد مدل، مسئله ای نیمه واقعی حل شده و نتایج آن از طریق شبیه سازی ارزیابی و بحث شده است.

عنوان مقاله [English]

A Stochastic Optimization Model for Groundwater Management

نویسندگان [English]

  • A. Abrishamchi
  • A. Afshar

تحت نظارت وف ایرانی