اثر آلومینیوم بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدنهای نشکن آستمپر شده

نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثر افزایش عنصر آلومینیوم تا 5/8 درصد بر ریزساختار، خواص مکانیکی و مقاومت اکسیداسیون چدنهای نشکن و چدنهای نشکن آستمپر شده بررسی شده است. برای یافتن مناسبترین سیکل عملیات حرارتی آستمپر کردن و تعیین ترکیب شیمیایی بهینه، نمونه های کشش و ضربه در محدوده دمایی 890 الی 990 درجه سانتیگراد آستنیته و در دامنه دمایی 285 تا 375 درجه سانتیگراد به مدت زمانهای 15 الی 150 دقیقه آستمپر شدند. نتایج حاصل نشان داد که اضافه کردن 8/1 درصد مس و 7/0 درصد نیکل به ترکیب شیمیایی، اثرات مخرب و نامطلوب آلومینیوم را بر شکل گرافیت های کروی به شدت کاهش می دهد. همچنین مشخص شد که برای ایجاد ساختار بینیتی در چدنهای نشکن با 2 درصد آلومینیوم، دمای مطلوب برای آستنیته کردن 890 درجه سانتیگراد است؛ در حالی که با افزایش درصد آلومینیوم به بیش از 2 درصد دمای آستنیته کردن نیز باید به دماهای بالاتر نظیر 990 درجه سانتیگراد افزایش داده شود. همچنین مشخص شد که اضافه شدن آلومینیوم به این خانواده از چدنها در دماهای 700 درجه سانتیگراد و بالاتر، بهبود قابل ملاحظه ای در مقاومت اکسیداسیون آنها ایجاد می کند.

عنوان مقاله [English]

Effect of Aluminum on the Microstructure and Mechanical Properties of Austempered Ductile Iron Alloys

نویسندگان [English]

  • Kiani Rashid
  • M.A. Golozar
  • A. Najafi- Zadeh
  • M.A. Golozar

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی