یادداشتی بر مقاله »شبیه سازی دیفیوژن گاز در لوله های مویینه و جامدات متخلخل»


عنوان مقاله [English]

A Note on the “Simulation of Gas Diffusion in Capillaries and Porous Solids”

نویسنده [English]

  • M. Chalkosh Amiri

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی