پاسخ به «یادداشتی بر مقاله شبیه سازی دیفیوژن گاز در لوله های مویینه و جامدات متخلخل»


عنوان مقاله [English]

Author’s Reply to “A Note on the Simulation of Gas Diffusion in Capillaries and Porous Solids”

نویسندگان [English]

  • G. Aryanpour
  • M. H. Abbasi

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی