شبیه سازی مکانیزم پخش گازهای آلوده در محیط شهری

نویسنده

چکیده

برای آشنایی با نحوۀ پخش گازهای سمی در اتمسفر یک برنامۀ جامع کامپیوتری تهیه شده است. مبنای این برنامه بر مدل توده استوار است که از مدلهای تحلیلی پخش گوسی مشتق شده است. این برنامه در برابر شرایط لحظه ای و نادائم اتمسفر کاملاً انعطاف پذیر بوده و قادر است کلیۀ پارامترهای دینامیکی و نایکنواخت اتمسفر را مدل کند. لذا در این برنامه آثار ناشی از تنش برشی باد، افزایش ارتفاع گازهای گرم در اثر نیروی شناوری، تأثیر حالتهای مختلف پایداری اتمسفر، آثار زبری، تغییر ناگهانی زبری و وجود موانعی مانند ساختمان و تپه روی پدیدۀ پخش در نظر گرفته شده است. این برنامه می تواند انتشار گازهای سبکتر و سنگینتر از هوا را مدل کرده و به صورت زمانی حقیقی نیز کار کند. در اینجا اثر کلیۀ عوامل ذکر شده در انتشار گازهای سبک مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن در هر حالت، شامل نمودار و تفسیر فیزیکی نتایج، ارائه شده است.

عنوان مقاله [English]

Simulation of Dispersion of Polluted Gases in Atmosphere

نویسنده [English]

  • V. Kalantar and M. Abbaspour
چکیده [English]

A computer program was developed to predict the dispersion of gas pollutant in the atmosphere. This program relies on puff method, and in order to consider the wind shear effects, the program has the ability to consider the complete dynamic and unsteady atmospheric conditions. Plume rise of hot pollutants due to buoyancy effects was also considered. The program has the capacity to perform the realtime calculations and uses on-line data of atmospheric conditions that are measured by an anemometer and a thermometer. In order to consider the effects of presence of building and other obstacles or sudden change in surface roughness on dispersion of released materials, a model was added to evaluate the dispersion coefficients in the wake of obstacles. Using this relatively complete simulation, we analyzed the effects of above parameters on the dispersion of gas pollutants in atmosphere and the interpretation of the results is presented.

تحت نظارت وف ایرانی