تحلیل زلزله سازه های سه بعدی با پایه لغزشی به کمک تعیین سطح تسلیم

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تحلیل دینامیکی سازۀ نامتقارنی بررسی می شود که با انتخاب تکیه گاه لغزشی برای آن از حرکتهای تخریبی ناشی از زلزلۀ زمین محافظت می شود. برای حل مسئله، نخست سعی شده است رفتار الاستیک – پلاستیک یک پایه مستطیلی واقع بر روی یک سطح لغزشی با ضریب اصطکاک مشخص بررسی شده و تعیین شود تحت چه ترکیبی از نیروی برشی و لنگر پیچشی مؤثر بر مرکز سطح آن در وضعیت لغزش قرار می گیرد. برای تحقق این امر فرضهای ساده کننده ای به کار گرفته شده است. با مشخص شدن معادلۀ ریاضی منحنی تسلیم، معیاری برای تفکیک فازهای لغزشی و غیر لغزشی به دست می آید. با کاربرد این معیار در حل معادلات سیستم، نتایج قابل انطباقی با نتایج دقیق مبتنی بر روش اجزای محدود الاستیک - پلاستیک کامل [9] حاصل شده است.

عنوان مقاله [English]

Earthquake Analysis of 3-D Structures on Sliding Foundation Using Yield Equation of the Contact Surface

نویسنده [English]

  • M. M. Saadatpour and N. A. Falah
چکیده [English]

A solution technique for the dynamic analysis of asymmetric base-isolated buildings, subject to earthquake ground motion, is presented. To develop the formulation, a yield surface as a function of both shear force and torsion moment of the sliding surface with rigid perfectly plastic behavior is constituted. To achieve the objective, the yield stress is defined by the friction coefficient through a simple relation. Having introduced the mathematical model of the yield surface, the simple conditions of being at the onset of sliding and nonsliding phases of motion are given. Based on the elaborated model, the earthquake dynamic analysis of a 3-D structure is performed. The results are in good agreement with those obtained by the finite-element modeling of the surface.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی