تاثیر عملیات گرمایی روی ریز ساختار و خواص مغناطیسی آهنرباهای تفجوشی شده از نوعNd17Fe76.5B5Cu1.5

نویسنده

چکیده

در این پژوهش تأثیر عملیات گرمایی همگن سازی دما بالا و بازپخت دما پایین روی ریز ساختار و خواص مغناطیسی آهنرباهای تولید شده از یک آلیاژ از نوع 5/1Cu5B5/76Fe17Nd بررسی شده است. ریز ساختار این آلیاژ در شرایط ریختگی شامل یک زمینه از نوع 1B14Fe2Nd (فاز 2:14:1)، یک فاز غنی از Nd محتوی Cu و آهن آزاد بود. اهنربای تفجوشی1 شده دارای ریز ساختاری شامل یک یوتکتیک غنی از Nd محتوی Cu و یک فاز از نوع 1Cu13Fe6Nd (فاز 6:13:1) بود که هر دو در بین دانه های فاز 2:14:1 توزیع شده بودند. در آهنربای همگن شده در C˚1100، کاهش عمده ای در مقدار فاز بین دانه ای 6:13:1 مشاهده شد. آهنربای همگن شده در C˚1100 و بازپخت شده در C˚600 دارای ریزساختاری مشابه ریزساختار آهنربای تفجوشی شده بود با این تفاوت که در این نمونه فاز 6:13:1 به مقدار بیشتر و به طور یکنواخت تری توزیع شده بود. به علاوه در ریزساختار نمونۀ مزبور مرز دانه های اضافی با ظاهر زیرساختاری2 نیز مشاهده شد که نتیجۀ آن یکنواخت تر شدن و کوچکتر شدن اندازۀ دانه ها در مقایسه با دانه های نمونۀ تفجوشی شده بود. افزایش قابل ملاحظۀ خواص مغناطیسی در آهنرباهای همگن شده و بازپخت شدۀ آلیاژ فوق در مقایسه با خواص مغناطیسی این آهنرباها در شرایط تفجوشی شده، عمدتاً به انحلال نسبی فاز 6:13:1 در فاز زمینه در اثنای عملیات گرمایی همگن سازی و تشکیل مجدد آن به صورت یکنواخت تر و با مرز دانه های اضافی با ظاهر زیرساختاری در اثنای عملیات گرمایی بازپخت بعدی در C˚600 ارتباط داده شده است.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Heat Treatment on Microstructure and Magnetic Properties of Nd17Fe76.5B5Cu1.5 Type Sintered Magnets

نویسنده [English]

  • A. Kianvash
چکیده [English]

The effects of high temperature homogenization and low temperature annealing treatments on the microstructure and magnetic properties of sintered magnets of an Nd17Fe76.5B5Cu1.5 type alloy have been investigated. The microstructure of the as-cast alloy, consisted of three phases including a Nd2Fe14B1 (2:14:1- type) matrix phase Cu-containing Nd-rich Phase and Free α-iron. The as-sintered magnet showed a eutectic and and Nd6Fe13Cu1 (6:13:1- type) phase distributed between the 2:14:1 -type grains. In the homogenized magnet at 1100˚C, a substantial reduction in the amount of the 6:13:1 -type intergranular phase was observed. The homogenized (1100˚C) and annealed (600˚C) magnet exhibited a microstructure similar to that of the as-sintered magnet, but with a more amount and uniform distribution of the 6:13:1 -type phase furthermore, some additional grain boundaries were present in this magnet with an appearance of a substructure which had the effect of reducing the effective grain size. The remarkable improvements in the magnetic properties of the homogenized + annealed magnets have been attributed to these microstructural changes during the heat treatment sequences.

تحت نظارت وف ایرانی