بررسی روشهای کاهش مصرف انرژی در یخچال- فریزرهای خانگی

نویسندگان

چکیده

در ربع قرن گذشته فعالیتهای پژوهشی قابل توجهی در رابطه با کاهش مصرف انرژی در سیستمهای برودتی و بالاخص در خصوص طراحی و ساخت مناسب یخچال – فریزرهای خانگی انجام شده است. اهمیت موضوع به دلیل استفاده از مبرد فرئون R-12 در یخچال – فریزرها و نقش آن در آلایش محیط زیست از جمله تخریب لایه ازن و همچنین گرمایش زمین و به علاوه مصرف زیاد انرژی توسط این وسایل بوده است. طرح قوانین بین المللی در ارتباط با جایگزینی مبردهای آلایندۀ لایه ازن، مانند پروتکل مونترال، و همچنین آیین نامۀ اجرایی هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی در خصوص اجرای طرح کاهش مصرف انرژی وسایل انرژی بر از جمله مواردی بوده که باعث انجام تحقیقات جامعی در رابطه با طراحی بهینه یخچال – فریزرهای خانگی شده است. در این مقاله به اقدامات پژوهشی انجام یافته در ارتباط با مدلسازی تحلیلی و آزمونهای تجربی انجام یافته برای تعیین روشهای طراحی یخچال- فریزرهای خانگی کم مصرف در ایران می پردازیم. با استفاده از مدل عددی ایجاد شده، نتایج حاصل از انجام تحلیل پارامتر یک اجزای تشکیل دهندۀ یک یخچال – فریزر نمونۀ تولیدات داخلی در کاهش میزان مصرف برق و افزایش بازدهی ارائه شده است. همچنین تأثیر جایگزینی مبرد R-12 با مبرد جایگزین R-134a روی مصرف برق و عملکرد یخچال – فریزر انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Study on Reduction of Energy Consumption of Household Refrigerators-Freezers

نویسندگان [English]

  • A. Heydari
  • S. Hatefi-Pour and A.A. Ahangar
چکیده [English]

In the last quarter of the century, a substantial amount of research work has been conducted on optimization of energy consumption by refrigeration systems and on proper design and construction of household refrigerator-freezers. The importance of such energy optimization schemes stems from the environmental impacts of Freon (R-12) used as the working refrigerant in household refrigerator – freezers as well as the enormous energy consumed by such appliances. International regulations for the replacement of Ozone-depleting refrigerants, such as the Montreal Protocol, as well as the Iranian regulations regarding reduced energy consumption of energy consuming products have motivated research on the optimum design of household refrigerator-freezers. In this paper, research works aimed at analytical modeling and also the experimental works conducted to determine design methods of energy efficient refrigerator- freezers in Iran will be presented. Using the numerical method developed for this purpose, a parametric analysis of the components of a refrigerator-freezer manufactured in Iran will be presented and the reduced energy consumption by the selected appliance and its increased efficiency will be discussed. The influence of replacing R-12 with its substitute refrigerant (R-134a) on the energy consumption and efficiency of the typical refrigerator is also presented.

تحت نظارت وف ایرانی