بررسی فورفورال به عنوان بازدارنده خوردگی فولاد در محلول اسید کلریدریک

نویسنده

چکیده

– تأثیرپذیری فورفورال به عنوان بازدارندۀ آلی در محلول 5 درصد اسید کلریدریک که در اسید شویی فولاد به کار می رود، بررسی و مطالعه شد. ایزوترمهای فرایند جذب لنگمویر، فرامکین و فلوری – هوگینس [1و2] برای جذب فورفورال بر سطح فولاد و تعیین پارامترهای مؤثر در جذب و همچنین تعیین انرژی آزاد و انتروپی جذب به کار گرفته شدند. فورفورال در دماهای 50، 60 و 70 درجۀ سانتی گراد در غلظت 001/0 مول در لیتر بازدارندگی کمتر از 17 درصد را در زمان 2 ساعت از خود نشان داد. در غلظت 8% مول در لیتر و در دمای 70 درجۀ سانتیگراد فولاد را تا حدود 90 درصد در محلول 5 درصد اسید کلریدریک حفاظت کرد. جذب فورفورال در سطح فولاد از ایزوترم لنگمویر تبعیت می کند.

عنوان مقاله [English]

Investigation of Furfural as Corrosion Inhibitor in Hydrochloric Acid Solution

نویسنده [English]

  • Ch. Dehghanian and A. Shabzendeh Azari
چکیده [English]

Effectiveness of furfural as an organic inhibitor in 5 percent hydrochloric acid which is used in acid pickling of steel was evaluated. Lungmuir, Frumkin and Flory-Huggins isotherms [1, 2] were used to determine the parameters of effective adsorption, free energy and entropy of adsorption. Furfural indicated an inhibition less than 17 percent in concentrations of 0.001 mole per liter for a duration of two hours at temperatures of 50, 60 and 70 degrees centigrade. Steel was protected up to 90 percent in concentration of 0.08 mole per liter at temperature of 70 degrees centigrade in 5 percent hydrochloric acid solution. Adsorption of furfural on the steel surface obeyed lungmuir isotherm.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی