تحلیل و ساخت آنتن ریزنوار با کوپلینگ روزنه ای به همراه یک لایه عایقی با استفاده از فرم بسته توابع گرین حوزه مکان

نویسندگان

چکیده

در این مقاله آنتن ریز نوار با کوپلینگ روزنه ای که یک لایه عایقی به نام روبنا1 نیز روی هادی آنتن قرار دارد، تحلیل می شود. برای تحلیل آنتن، از روش ممان تمام موج در حوزۀ مکان2 استفاده می شود و در آن هر دو مؤلفۀ جریان الکتریکی روی هادی آنتن در نظر گرفته شده است. برای محاسبۀ توابع گرین حوزۀ مکان، از فرم بستۀ توابع گرین استفاده شده و در آن تمهیداتی برای دقت بیشتر صورت گرفته است. این روش با داشتن دقت مناسب، سرعت محاسبات را افزایش می دهد. پس از محاسبۀ جریانهای الکتریکی روی هادی آنتن، نماد تشعشعی3 با استفاده از شکل مجانبی انتگرالهای سامرفلد محاسبه می شود. امپدانس ورودی آنتن نیز با استفاده از توزیع جریان الکتریکی روی خط تغذیه و از روش GPOF4 به دست آمده است. ضمناً از آنجا که پارامترهای آنتن به عنوان پارامتر ثانویه محاسبه شده اند، امکان بینش فیزیکی بیشتری در نتایج ایجاد می شود. با مقایسۀ نتایج حاصل و نتیجۀ تجربی و نتایج که قبلاً انتشار یافته، از درستی روش و برنامه ها اطمینان حاصل شده است. همچنین تأثیر روبنا بر روی امپدانس ورودی آنتن و نماد تشعشعی آن بررسی شده است.

عنوان مقاله [English]

Analysis of Aperture Coupled Microstrip Patch Antennas with a Superstrate Using the Space Domain Closed-Form Green`s Functions

نویسندگان [English]

  • M. Kahrizi
  • A. Heidary and M. Kyvanfar
چکیده [English]

Analysis of aperture-coupled microstrip antennas with a superstrate using space domain closed form Green's functions is presented. Integral equations are derived from applying the boundary conditions on the radiating patch, across the aperture, and on the microstrip feedline. The computation of space domain green's functions is performed using the closed-form. The solution of the integral equations is based on the method of moments. The information about the input impedance of the antenna is extracted from the electric current distribution on the microstrip feedline using the matrix pencil technique. The radiation pattern is obtained from the electric current distribution on the antenna's patch utilizing the asymptotic forms of sommerfeld integrals. The effect of considering a superstrate for different thicknesses and dielectric constants are examined. Numerical results are compared with other published and experimental results. The results show good agreement with prerions data.

تحت نظارت وف ایرانی