کنترل برداری موتورهای سنکرون سه فاز قطب برجسته که با اینورترهای منبع ولتاژ مدولاسیون پهنای پالس تغذیه می شوند

نویسنده

چکیده

در این مقاله، شبیه سازی رایانه ای یک موتور سنکرون سه فاز که به طور غیرمستقیم در مختصات مرجع شاردور مغناطیسی روتور1 کنترل برداری شده است، توضیح داده می شود. برای تغذیه اصلی موتور از یک اینورتر جدید ولتاژ از نوع مدولاسیون پهنای پالس2 استفاده شده که در مقایسه با نوع متعارف سینوسی، به دامنۀ هارمونیک اول آن در حدود 17% افزوده می شود و دامنۀ هارمونیکهای بالاتر هم متناسب با عکس مرتبه شان تقلیل می یابند. در این سیستم ضربانهای گشتاور کم و در کار زیر سرعت پایه هم ضریب توان موتور تقریباً معادل یک است و به علاوه این درایو دارای رفتاری بسیار نزدیک به درایوهای DC توأم با یک پاسخ دینامیکی سریع است.

عنوان مقاله [English]

The Vector Control of Three-Phase Salient Pole Synchronous Machines Supplied by Pulse-Width- Modulated Voltage Source Inverters

نویسنده [English]

  • J. Soltani and M. Fallah
چکیده [English]

In this paper, computer simulation of a three-phase synchronous motor drive is described. This drive/system is supplied with a new type of pulse-width modulated voltage source inverter (PWM VSI) whose amplitude of the first harmonic, compared to a conventional sinusoidal PWM VSI, is increased by about 17% and whose amplitude of higher harmonics is also reduced inversely proportional to their orders. This system has low torque pulsations and approximately has a unity power factor at operation below the base speed. In addition, it has a dynamic performance very close to DC drives with quick dynamic response.

تحت نظارت وف ایرانی