مسئله تعیین اندازه اقتصادی و ترتیب تولید با روش SA

نویسنده

چکیده

این مقاله روشی در خصوص حل مسئلۀ ELSP2 که در آن محصولات چندین بار و با اندازه های مختلف در یک سیکل روی یک ماشین با معیار حداقل کردن هزینه های نگهداری و آماده سازی تولید می شوند را ارائه می کند. مسئله به دلیل ماهیت ترکیبی آن که ناشی از تأثیر فرکانس، اندازه و ترتیب تولید هر محصول است از نوع Np-hard است و یافتن جواب بهینه آن با روشهای معمول مستلزم صرف وقت بسیار است. از روشهای جدید ابتکاری مناسب برای حل این نوع مسائل ترکیبی می توان از SA نام برد که تاکنون برای حل مسئله ELSP استفاده نشده است. در این مقاله علاوه بر بررسی چگونگی استفاده از SA برای این مسئله، اثرات تغییرات فرکانس تولید بر ترتیب و اندازه تولید مورد بررسی قرار گرفته اند. نتیجۀ به دست آمده نشاندهندۀ کاهش هزینه است.

عنوان مقاله [English]

The Problem of Scheduling Several Products on A Single Facility with the Simulated Annealing Technique

نویسنده [English]

  • F. Mokhatab-Rafiei and M. Moattar Hosaini
چکیده [English]

This paper considers the Economic Lot Scheduling Problem, that is, the problem of scheduling several products on a single facility so as to minimize holding and setup costs. Combination of frequency and timing as well as production quantity make this problem Np-hard. A heuristic is developed to obtain a good solution to ELSP. The proposed heuristic makes use of the Simulated Annealing Technique. This heuristic gives a sharper upper bound upper bound to holding and setup costs.

تحت نظارت وف ایرانی