حل جریان دائمی دو بعدی برروی یک شبکه تطبیقی بی سازمان

نویسنده

چکیده

معادله های دو بعدی اویلر برروی یک شبکۀ تطبیقی بی سازمان حل شده است. برای این منظور ابتدا یک شبکۀ بی سازمان اولیه شامل مثلثهای "دلانی" با استفاده از الگوریتم جابه جایی قطرها و جبهۀ پیشرونده تولید می شود. با به کارگیری روش حجم محدود، معادله های اویلر گسسته شده و با استفاده از روش جریان بالادست با تکنیک تجزیه تفاضل دبی و با بهره گیری از مقادیر توسط "رو" معادله ها برروی شبکۀ مذکور حل می شوند. در نواحی از میدان که گرادیان بالایی دارند شبکه به صورت خودکار ریز می-شود تا دقت جواب بالاتر رود. چگونگی عمل تطبیقی کردن و معیارهای مربوط به آن توضیح داده شده است. برای نشان دادن نتایج، جریان حول ایرفویل بررسی شده است. از نتایج به دست آمده برروی جریان دائمی حول ایرفویل مشاهده می شود که فرایند موضعی تطبیقی کردن تا چه حد برروی دقت جواب مؤثر است و چون شبکه فقط در محلی که موج ضربه ای قوی وجود دارد ریز شده است با کمترین تعداد سلول این عمل انجام شده است.

عنوان مقاله [English]

Adaptive Solution of Steady Two Dimensional Flow on an Unstructured Grid

نویسنده [English]

  • K. Mazaheri and B. Lesani
چکیده [English]

Two-dimensional Euler equations have been solved on an unstructured grid. An upwind finite volume scheme, based on Roe's flux difference splitting method, is used to discretize the equations. Using advancing front method, an initial Delaunay triangulation has been made. The adaptation procedure involves mesh enrichment coarsening in regions of flow with high low gradients of flow properties, according to an introduced adaptation criteria. To validate the procedure, a couple of internal and external steady flows are solved. One may see the effectiveness of introducing relatively few cells and the local adaptation algorithm on accuracy. Solution dependency on grid is also studied.

تحت نظارت وف ایرانی