اندازه گیری سرعت موج انفجار و تعیین ضریبهای معادله حالت BKW

نویسنده

چکیده

– با عبور موج ضربه ای از مواد منفجرۀ جامد، این مواد در یک مرز بسیار نازک در اثر تجزیه شیمیایی به گازهای حاصل از انفجار تبدیل می شوند. در حقیقت مادۀ منفجرۀ جامد در مقایسه با دیگر مواد موجود در طبیعت این تفاوت عمده را دارد که ساختمان شیمیایی آن طوری است که در اثر عبور موج ضربه ای با شدت زیاد تجزیه شده و گازهای حاصل از تجزیه آن قابلیت تأمین تلفات انرژی موج ضربه ای را دارا هستند. برای طراحی سیستمهایی که با مواد منفجره عمل می کنند لازم است اطلاعات دقیقی از نحوۀ ایجاد، پیشروی و گسترش موج انفجار در این مواد به دست آید. در تحلیل رفتار این سیستمها مسئله مهم مشخص نبودن معادلۀ حالت ماده در شرایط نامتعارف حین انفجار خواهد بود. به علت فشار بسیار بالای گازهای حاصل از انفجار، تعیین مستقیم معادلۀ حالت امکانپذیر نیست. در این مقاله روش غیر مستقیمی برای تعیین معادلۀ حالت گازهای حاصل از انفجار معرفی می شود. در این روش شکلی برای معادله در نظر گرفته می شود که شامل چند پارامتر است و با حل عددی این معادله به همراه معادله های بقا، پارامترها طوری تنظیم می شوند که نتایج حاصل از حل عددی و مقادیر اندازه گیری شده سرعت پیشروی موج انفجار بر هم منطبق شوند. متداولترین شکلی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد معادلۀ حالت BKW1 است. در کار حاضر با استفاده از این معادلۀ حالت سرعت پیشروی موج انفجار، دما و فشار گازهای حاصل در پشت جبه موج پیش بینی شده و مقادیر سرعت به دست آمده با نتایج اندازه گیری شده برای مواد منفجره متداول مثل RDX و HMX و PETN مورد مقایسه قرار می گیرند.

عنوان مقاله [English]

Determination of BKW Equation of State Parameters via Measurement of the Detonation Velocity in Condensed Explosives

نویسنده [English]

  • S. Hossain-Pour and M. Farschi
چکیده [English]

An optical system has been redesigned and used to measure detonation velocity as a function of condensed explosive density for RDX, HMX, PETN. These measurements are then used to determine and fine tune parameters appearing in the BKW (Beker-Kistiakowsky-Wilson) equation of state for gases at extremely high pressures. Steady state form of conservation equations along with the BKW state equation and the Chapman-Jouquer hypothesis are used to determine the detonation velocity and the thermodynamic state of the gas behind the detonation front. An iterative scheme is used to adjust the BKW equation parameters such that the calculated detonation velocities, obtained from the solution of the above set of equations, match the measured values.

تحت نظارت وف ایرانی