طراحی کنترلرمقاوم برای جبران سازی توان راکتیودرشبکه های صنعتی براساس روشH

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به طراحی و ارزیابی کنترل کنندۀ مقاوم برای جبران سازی توان راکتیو در شبکه های قدرت صنعتی شامل موتورهای القایی تک قفسه ای برای بهبود سطح ولتاژ ترمینال موتورها پرداخته شده است. طراحی کنترل کننده با توجه به نامعینی موجود در مدلسازی شبکۀ صنعتی بر اساس نظریه H∞ است. عملکرد کنترل کننده با شبیه سازی غیر خطی سیستم مورد مطالعه در حوزۀ زمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان دهندۀ بهبود سطح ولتاژ شبکه با استفاده از کنترل کنندۀ مقاوم در مقایسه با کنترل کنندۀ بهینه LQR است.

عنوان مقاله [English]

H&infin Controller Design for Static VAR Compensators in Industrial Networks

نویسندگان [English]

  • M. Abedi
  • S. A. Taher
  • A. K. Sedigh and H. Seifi
چکیده [English]

This paper deals with the design and evaluation of a robust controller for static VAR compensator (SVC) in remote industrial power systems to enhance the voltage profile for three-phase single cage induction motor (SCIM) loads. The controller design is based on H∞ theory to deal with uncertainties arising in industrial network modelling. The performance of the H∞ controller has been evaluated extensively through non-linear time domain simulation. It is concluded that the robust controller (RSVC) enhances the voltage profile for SCIM loads compared with the optimal (OSVC) type which consists of optimal state feedback (LQR).

تحت نظارت وف ایرانی