مدلهای درز انقباض عمودی برای تحلیل دینامیکی غیرخطی سد بتنی قوسی

نویسنده

چکیده

به طور کلی سدهای بتنی قوسی به صورت قطعات طره ای ساخته می شوند و درزهای انقباض بین قطعات، تنشهای ناشی از افت و تغییر دمای بتن را کنترل می کند. مطالعات گذشته در ارزیابی ایمنی سد هنگام زلزله دلالت بر بازشدگی و تغییر شکلهای موضعی غیر خطی در این درزها دارد. در این مقاله مدلهای بنیادی المان درز غیر خطی (سه بعدی) برای مطالعۀ پدیدۀ باز و بسته شدن و لغزش اصطکاکی درزهای موجود در سازۀ سد ارائه می شود. در این مطالعه اثر متقابل هیدرودینامیک سد و مخزن و تراکم پذیری سیال نیز به کمک تحلیل اجزای محدود در نظر گرفته می شوند. پس از تدوین یک برنامۀ رایانه ای، مثالهای ساده ای به عنوان آزمایش عددی از مدلهای مزبور بررسی شدند. پاسخ لرزه ای سد قوسی ماروپوئینت1 به عنوان یک نمونۀ عملی محاسبه شد. با توجه به نتایج عددی، کارایی مدلهای مزبور در ارزیابی ایمنی سدهای بتنی قوسی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی نویدبخش است.

عنوان مقاله [English]

Vertical Contraction Joint Models for Nonlinear Dynamic Analysis of Concrete Arch Dam

نویسنده [English]

  • M. Izadi-Nia and M. T. Ahmadi
چکیده [English]

Arch dams are generally built in cantilvever monoliths. Vertical contraction joints between monoliths control the stresses due to concrete shrinkage and temperature variations. Past studies in earthquake safety evaluation of the system often show the tensile fracture and local nonlinear deformation of joints. In this paper, some nonlinear joint element constitutive models are presented to examine the tensile and shear fractures of joints. Reservoir hydrodynamic interaction and water compressibility are considered in the finite element analysis of the system. Some primary examples were calculated. Regarding the numerical results, efficiency of the proposed models is promising for safety evaluation of arch dams under static and dynamic loads

تحت نظارت وف ایرانی