ارزیابی روش رو با محدود کننده های مختلف در جریان لزج ابر صوتی دو بعدی و تقارن محوری

نویسندگان

چکیده

معادلات ناویر – استوکس در حالت دوبعدی و تقارن محوری با استفاده از روش حل ریمان رو1 و اعمال محدودکننده هایی2 برای روشهای با دقت مرتبۀ دو حل شده اند. نتایج حاصل برای جریان لزج ابرصوتی3 روی یک جسم نیمه بینهایت تقارن محوری و دوبعدی به ترتیب با اعداد ماخ جریان آزاد 78/7 و 34/16 ارائه شده اند. پایداری روش رو و اثرات انواع محدود کننده ها و نیز شرایط انتروپی4 مختلف بر روی حل عددی این جریانها بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که نوع محدود کننده تأثیر زیادی بر روی پایداری و دقت حل عددی جریان داشته و خصوصاً مقدار نرخ انتقال گرما از سطح بستگی زیادی به آنها دارد، اما شرایط انتروپی بر پایداری و دقت حل مسئله تأثیر چندانی ندارد.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Roe s Method with Different Limiters in Supersonic 2-D and Axisymmetric Flows

نویسندگان [English]

  • E. Shirani
  • and H. Ahmadikia
چکیده [English]

2-D and axisymmetric Navier-Stokes equations are solved using Reiman-Roe solver with different limiters for second-order accurate schemes. The results were obtained for supersonic viscous flows over semi-infinite axisymmetric and 2-D bodies. The free stream Mach numbers were 7.78 and 16.34. The stability of Roe method with different limiters and entropy conditions were considered. The results show that the limiters greatly affect the stability and accuracy of the numerical solution while the entropy conditions do not.

تحت نظارت وف ایرانی