اثر استرونسیوم در رسانایی پروسکیت ها

نویسندگان

چکیده

ترکیبات لانتانیوم کرومیت LaCrO3، لانتانیوم منگنیت LaMnO3 و اکسید لانتانیوم –آهن LaFeO3 با روش سل-ژل به صورت پودر سنتز و پس از تلخیص و تکلیس پودرها به صورت قرص درآمده و در دماهای مختلف کلوفه سازی شدند. سپس رسانایی الکتریکی آنها در دماهای مختلف اندازه گیری شد و تاثیر آلایندۀ استرونسیوم بر رسانایی الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت. وجود درصد معینی از آلاینده موجب افزایش رسانایی الکتریکی می شود.

عنوان مقاله [English]

Effect of Strontium Dopant on Electrical Conductivity of Perovskites

نویسندگان [English]

  • A. Nasirahmadi
  • L. Estehghari
  • and A. A. Soudi
چکیده [English]

The compounds, lanthanium chromite, lanthanium magnetite and lanthanium ferric oxide were prepared through sol-gel methods in powdered form, then calcinated, peletized, and sintered at various temperatures. Electrical conductivity of these compounds was measured at various temperatures. The effectiveness of strontium as a dopant on electrical conductivity was also investigated. Electrical conductivity enhancement was observed in dopped compounds

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی