کاربرد روش تحلیلی افتراقی در براورد دبی های حداکثر لحظه ای برای حوضه های آبخیز غرب ایران

نویسندگان

چکیده

اساسیترین مرحله در طراحی سیل بندها، سدها، زهکشها، زیرگذرها و دیگر تأسیسات آبی، تخمین حداکثر دبی لحظه ای سیل برای دوره های برگشت مختلف است. به دلیل کوتاه مدت بودن و یا عدم وجود دورۀ آماربرداری سیل در تعدادی از حوضه های آبخیز غرب کشور، استفاده از روشهای معمول تحلیل فراوانی سیل منجر به ایجاد خطای تخمین زیاد، خصوصاً برای دوره های برگشت طولانی، می شود. بدین منظور، در این تحقیق، برای تخصیص این حوضه ها به مناطق همگن هیدرولوژیک، روش تحلیل افتراقی به کار گرفته شد و در نهایت، دبی های حداکثر لحظه ای برای دوره های برگش مورد نظر در حوضه های دارای آمار ناقص براورد شد. اختلاف کم بین نتایج حاصل از روش تحلیل افتراقی و مقادیر واقعی، دقت نسبتاً خوب این روش را نشان داد.

عنوان مقاله [English]

Application of Discriminant Analysis to Estimate Instantaneous Maximum Discharge for Catchments in West of Iran

نویسندگان [English]

  • S. S. Eslmian
  • A. Abrishamchi and K. Farzamnia
چکیده [English]

Accurate estimate of flood flows at selected return periods is a fundamental step in flood control and design of hydraulic structures. Due to the inadequacy or unavailability of flood flow records in several western catchments of Iran, traditional regional flood frequency methods lead to remarkable estimate errors, particularly for long return periods. In this research, discriminant analysis is used to allocate catchments short of adequate records to defined regions, and rare discharges for the catchments are estimated subsequently. The discriminant model validation is evaluated and the results show low estimate errors.

تحت نظارت وف ایرانی