طراحی وساخت کنترل کننده سرعت یک موتور رلکتانسی سوئیچ شونده( SRM)با منطق فازی (FLC)

نویسندگان

چکیده

موتور رلکتانسی به علت کار در شرایط اشباع مغناطیسی هسته و همچنین غیر استوانه ای بودن روتور و استاتور آن، مدل ریاضی ساده و در عین حال دقیقی ندارد. به همین دلیل در این مقاله برای کنترل خروجیهای آن از کنترل کننده فازی استفاده شده است. کنترل کننده شامل دوبخش کنترل زاویه قطع و زاویه آتش است. یک ساختار تناسبی برای کنترل زاویه قطع و سه ساختار فازی مختلف، برای کنترل زاویه آتش فازها در نظر گرفته شده است. به دلیل عدم دقت کافی در سنسور وضعیت سنج، خطای ماندگار سرعت به صفر نمی رسد. برای رفع این مشکل از کنترل کنندۀ زاویه آتش، با ساختار متغیر1 (VSC) استفاده می شود که شامل دو بخش است: بخش خشن2 که برای کاهش خطاهای بزرگ، با اعمال تغییرات زیاد در زاویه آتش، به کار می رود و بخش نرم3 که برای سریعتر صفر شدن خطا وارد عمل می شود. در پایان، نتایج عملی کنترل سرعت موتور، تحت شرایط بی باری و تحت بار در سرعتهای مختلف ارائه شده است و مقاوم بودن4 کنترل کننده نسبت به نویز و تغییر پارامترهای سیستم بررسی شده است. واژگان کلیدی: موتور رلکتانسی سوئیچ شونده، کنترل کننده فازی، کنترل کننده ساختار متغیر (VSC)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Logic Control of a Switched Reluctance Motor

نویسندگان [English]

  • V. Tahani
  • S. M. Saghaeian Nezhad and G. R. Arab
چکیده [English]

Because of extreme local saturation at pole tips of excited phase and uncircular shape of rotor and stator, a Swithed Reluctance Motor (SRM) does not have a simple and accurate mathematical model. Therefore, the output control of this motor requires a robust controller which is not based on an accurate model of the process. Fuzzy controllers, to some extent, will satisfy these requirements. Teta-on and teta-off are controller outputs. The output of teta-off controller is a Variable Structure Controller (VSC) which contains two parts: coarse controller which is used when the speed error is large and its output causes large changes in teta-on angle. This part of the controller is similar to a fuzzy PI controller. The other part of the controller is a fine controller and is used when the speed error is low. The fine controller increases the speed of response and reduces the speed error to zero. This part is similar to a fuzzy I or PI controller. Finally, experimental results of no-load and underload speed controls are demonstrated. The fuzzy controller robustness to measurement noise and parameter uncertainty is also studied. Keywords: Fuzzy Controller. SRM Variable Structure Controller

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Controller. SRM Variable Stracture Controller

تحت نظارت وف ایرانی