جایابی و اندازه یابی فیلترهای اکتیو در سیتم قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، دو روش برای تعیین بهینۀ اندازۀ و مکان فیلترهای اکتیو، برای جبران هارمونیکها در شبکۀ برق معرفی شده اند. در روش اول، هدف کمینه کردن اغتشاشات هارمونیکی ولتاژ است. در روش دوم، هدف ارضای قیود استانداردهای هارمونیکی ولتاژ، با کمترین جریان تزریقی فیلترهای اکتیو است. روشهای فوق، توسط الگوریتم ژنتیک پیاده سازی و اجرا شده اند. نتایج آزمایشات بر روی یک شبکۀ 18 شینه، کارایی روشهای فوق را به نمایش گذاشته است. واژگان کلیدی: الگوریتم ژنتیک، فیلترهای اکتیو، هارمونیک، جایابی، بهینه سازی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Algorithm- Based Active Power Filter Allocation and Size Determination

نویسندگان [English]

  • R. Keypour
  • H. Seifi
  • A. Yazdian
چکیده [English]

In this paper, two algorithms have been developed for allocation and size determination of Active Power Filters (APF) in power systems. In the first algorithm, the objective is to minimize harmonic voltage distortion. The objective in the second algorithm is to minimize the new APF injection currents while satisfying harmonic standards. Genetic algorithm is proposed for these two optimization problems. The simulation results for an 18-bus system show the effectiveness of the genetic algorithm for these two optimization problems. Keywords: Genetic Algorithm, Active Power Filter, Harmonics, Allocation, Optimization

کلیدواژه‌ها [English]

  • genetic algorithm
  • Active Power Filter
  • Harmonics
  • Allocation
  • optimization

تحت نظارت وف ایرانی