مدل موجودی (Q,r) با تقاضای احتمالی با احتساب دقیق تعداد سیکلهای موجودی

نویسنده

چکیده

در اکثر مدلهای کنترل موجودی در حالت احتمالیف همچون مدلهای مرور دائم1 و دوره ای2 فرض می شود که مدت کمبود موجودی در یک سیکل، کاملاً کوچک است. لذا آن را حذف کرده و متوسط تعداد سیکلها در یک سال را با کمک رابطۀ D/Q که D متوسط تقاضای سالانه و Q مقدار سفارش است، تخمین می زنند. این فرض، مسئله را ساده می کند. ولی برای وقتی که هزینه های فروش از دست رفته3 و پس افت4 کوچک باشند، واقع بینانه نیست. در این مقاله به جای فرض مزبور، مدت کمبود موجودی در محاسبه طول سیکل موجودی منظور می شود و تأثیر این موضوع در یک سیستم موجودی مرور دائم بررسی می شود. واژگان کلیدی: کنترل موجودی، تقاضای احتمالی، مرور دائم، سیکل موجودی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(Q,r) Stochastic Demand Inventory Model With Exact Number of Cycles

نویسنده [English]

  • M. Rabbani
چکیده [English]

In most stochastic inventory models, such as continuous review models and periodic review models, it has been assumed that the stockout period during a cycle is small enough to be neglected so that the average number of cycles per year can be approximated as D/Q, where D is the average annual demand and Q is the order quantity. This assumption makes the problem more tactable, but it should not be adopted when the beck order and lost sales penalty costs are relatively small. In this paper, considering a continuous review inventory model, we relax the above assumption and we explicitly take into account the stockout period when computing the expected cycle length. Further, we consider the effect of using exact number of cycles rather than using approximate of cycles in a continuous review inventory model. Keywords: Inventory control, Stochastic demand, Continuous review, Inventory cycle

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory control
  • Stochastic demand
  • Continuous review
  • Inventory cycle

تحت نظارت وف ایرانی