مطالعه تجربی رفتار آیرودینامیکی دو راکت بالک تاشو

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعۀ رفتار آیرودینامیکی راکتهای بالک خمیده، برای نخستین بار در کشور، یک برنامۀ جامع شامل آزمونهای متعدد تدارک دیده شده است. در مرحلۀ اول یک مدل استاندارد در تونل باد مافوق صوت دانشگاه امام حسین (ع) که دارای سطح مقطع کاری به ابعاد 60×60 سانتیمتر مربع است در اعداد ماخ 0.4≤M∞≤2.2 و زوایای حملۀ -4˚≤α≤10˚ مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج این آزمایشات که شامل تعیین ضرایب طولی راکت است با نتایج به دست آمده از یک برنامۀ رایانه ای و نیز نتایج یک آزمایش مشابه در مرکز ناسا (NASA) مقایسه شده است. این مقایسه نشان می دهد که آزمایشات انجام شده از دقت نسبتا خوبی برخوردار است. پس از حصول اطمینان از دقت عملکرد تونل باد، مدل یک راکت بالک خمیده در این تونل مورد آزمایش قرار گرفته است. تحلیل نتایج به دست آمده در زوایای حمله و عددهای ماخ رضایتبخش بوده و در توجیه عملکرد راکت در حین پرواز مورد استفاده قرار گرفته است. واژگان کلیدی: تونل باد، موشک بالک خمیده، بالانس، TTCP، WAF

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Experimental Study of the Aerodynamic Behavior of the Two Wrap Around Fin Missiles

نویسندگان [English]

  • M. R. Soltani
  • H. Fazeli
  • B. Farahanieh and A. R. Davari
چکیده [English]

An extensive experimental investigation to understand the aerodynamic behavior of wrap around fin (WAF) missile configuration has been conducted. Various tests using at first a standard model (TTCP) in the trisonic wind tunnel of Imam Hossein University has been performed. The tunnel has attest section of 60×60 cm2 and can operate at Mach numbers of 0.4≤M∞≤2.2 and at attack angles of -4˚≤α≤10˚. Experimental longitudinal results are compared with those of NASA and an engineering code. The results for TTCP model are in good agreement. After gaining confidence on the TTCP results, a new model of WAF rocket was designed, built and tested. This paper compares the results of two models tested under the same conditions. Keywords: Wind tunnel, Wrap around fin, Missile, Balance WAF-TTCP

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind tunnel
  • Warp around fin
  • Missile
  • Balance WAF-TTCP

تحت نظارت وف ایرانی