تاثیر تشکیل سر باره پفکی در کوره قوس الکتریک بر مصرف انرژی الکتریکی

نویسنده

چکیده

نیاز به کارخانجات کوچک فولادسازی، ایجاد روشهای جدید تولید فولاد، کاهش هزینۀ تولید و آلودگی محیط زیست و افزایش تولید، از جمله عواملی بودند که باعث ورود کوره های قوس الکتریک در صنعت فولادسازی شدند. این کوره ها از جمله مصرف کنندگان عمدۀ انرژی الکتریکی در صنعت اند. تحقیقات وسیع چند دهۀ اخیر، پیشگرم قراضه، به کارگیری همزن و مشعلهای سوخت-اکسیژن، استفاده از شارژ گرم، سوزاندن گاز خروجی از سطح، کاهش درصد آهن اسفنجی در شارژ، تشکیل امولسیون سرباره- گاز- مذاب (پفکی نمودن سرباره) را به عنوان عوامل کاهش مصرف انرژی الکتریکی معرفی کردند. ایجاد سربارۀ پفکی یکی از اقتصادیترین و در عین حال مفیدترین این عاملهاست. کاهش مصرف انرژی، الکترود، نسوز، زمان ذوب و افزایش راندمان تولید از مزایای ایجاد سرباره پفکی در کوره ها به شمار می آید. در این تحقیق، سسربارۀ پفکی در کوره های با ظرفیت 200 تن و در شرایط صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. کاهش مصرف انرژی الکتریکی از kwh/ton670 به kwh/ton580 و کاهش زمان ذوب از 130 به 115 دقیقه و افزایش توان الکتریکی ورودی از الکترودها به کوره از نتایج به دست آمده این تحقیق است. مناسبترین درصد FeO سرباره 24-20 درصد و مناسبترین بازیسیته 2/2-2 حاصل شده است. واژگان کلیدی: کورۀ قوس الکتریک، انرژی، آهن اسفنجی، سربارۀ پفکی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Foamy Slag on Power Consumption in Electric Arc Furnaces

نویسنده [English]

  • S. Aminorroaya and H. Edris
چکیده [English]

In electric arc furnace steelmaking units, the essential parameters are reducing price, increasing production and decreasing environmental pollution. Electric arc furnaces are the largest users of electric energy in industry. The most important techniques that can be used to reduce the electric energy consumption in electric arc furnaces are scrap preheating, stirring, use of burners and hot charge and foamy slag. Between these methods, the use of foamy slag is the most useful and economical factor. Foamy slag can reduce the amount of energy, electrodes, refractory consumption, and tap to tap time while it also increases productivity. In this study, method of production and optimum conditions for foamy slag in a 200-ton electric arc furnace were investigated. The use of foamy slag in this research can reduce the electric energy consumption from 670 to 580 kwh/t and the melting time from 130 to 115 min. and that the electric power input can be increased. It also shows that with foamy slag, the optimum amount of FeO in slag is 20-24 percent and the optimum basicity is 2-2.2. Keywords: electric arc furnace, energy, DRI, foamy slag

کلیدواژه‌ها [English]

  • electric arc furnace
  • energy
  • DRI
  • foamy slag

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی