بررسی اولیه مدل سه بعدی جریان در دریای خزر

نویسندگان

چکیده

این مقاله یک کار مقدماتی از بررسی و تحلیل یک مدل سه بعدی جریان است که در یک تفکیک شبکه متغیر در جهت عمودی انجام گرفته است. اطلاعات از ایستگاههای هواشناسی اطراف دریای خزر و تنش باد و میدان فشار از اطلاعات ثبت شده در ایستگاههای سینوپتیکی استفاده شده است. مشاهدات از دریای خزر با توجه به اطلاعات نسبتا جامع از گشت دریایی سال 1374 در ماههای شهریور و مهر، توسط یک کشتی تحقیقاتی متعلق به بخش هیدرولوژی سازمان هواشناسی آذربایجان و حمایت آژانس بین المللی انرژی اتمی و با مشارکات کشورهای حاشیه دریا، با نمونه برداری از 13 ایستگاه انجام پذیرفت. این دوره به این دلیل انتخاب شده که یک مجموعه ای از داده ها از گشت دریای خزر در همان زمان در دسترس است. نتایج مدل براساس آن مشاهدات و گزارشات موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است. با بررسی وضعیت جریان در چند لایه به بررسی سرعتها و دما در سه برش در حوزۀ جنوبی، میانی و شمالی می پردازیم. نتایج وجود سلولهای گردشی را در سه ناحیه فوق نشان می دهد و اینکه گردش با عمق به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. تغییرات دما در لایه های مختلف و در برشهای مشخص شده با مشاهدات همخوانی نسبتاً قابل قبولی دارد. این کار اولین کوشش برای مدل کردن ساختار جریان و دما به صورت عددی در ایران است که به بررسی و تحلیل یک مدل سه بعدی جریان و ساختار دما می پردازد. واژگان کلیدی: گردش، درجه حرارت، مدل عددی، تاوایی، تنش باد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Three- Dimensional Model of the Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • M.R. Bannazadeh
  • A. A. Bidokhti
  • M. Kherandish and H. F. Hosseini
چکیده [English]

Observations of the Caspian Sea during August-September 1995 are used to develop a three-dimensional numerical model to be used in calculating temperature and current. The model has variable grid resolution and horizontal smoothing that filters out small scale vertical motion. Data from the meteorological buoy network on the Caspian Sea are combined with routine observations at first-order synoptic station around the lake to obtain hourly values of wind stress and pressure fields. The hydrodynamic model of the Caspian Sea has 6 vertical levels and a uniform horizontal grid size of 50 km. The model is driven with surface fluxes of heat and momentum derived from observed meteorological data. The model was able to reproduce all the basic features of the thermal structure in the Caspian Sea and larger-scale circulation patterns tended to be anticyclone, with anticyclone circulation within each sub-basin. The results matched observation data. Keywords: Circulation, Temperature, Numerical model, Vorticity, wind stress

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circulation
  • Temperature
  • Numerical model
  • Vorticity
  • wind stress

تحت نظارت وف ایرانی