مبانی طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تحقیقاتی توربین گازی جریان شعاعی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی اجمالی زمینه های تحقیقات تجربی توربینهای گازی جریان شعاعی، ضرورت و مبانی طراحی و ساخت دستگاه آزمایش توربین گازی دانشگاه صنعتی شریف بیان شده و ساختار دستگاه آزمایش تشریح می شود. سپس کالیبراسیون و استاندارد وسائل اندازه گیری و روش انجام آزمایش مطرح می شود. در خاتمه نتایج آزمایشها ارائه شده و مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده و نمودارهای مشخصات رفتاری توربین با الگوی مورد انتظار و نیز نتایج محققان این زمینه مطابقت خوبی نشان می دهد. بنابراین عملکرد دستگاه آزمایش در حد مطلوب و دقیق بوده و قابل استناد است. واژگان کلیدی: موتورهای درونسوز، توربوچارجینگ، توربین جریان شعاعی، دو ورودی، تحقیقات تجربی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamentals Design and Set up Radial Inflow Gas Turbine Research Lab

نویسندگان [English]

  • A. Hagilouy
  • M. Ghelich khani and S. Ghasemi
چکیده [English]

In order to carry out experimental investigations on radial inflow gas turbine, a special test laboratory was designed and constructed at Sharif University of Technology. This laboratory is introduced in the present paper and experimental procedures are elaborated on. Then, some test results are presented and discussed. The trends of performance characterisitics match our expectation and show good agreement with the published research results in this field. Keywords: Radial inflow gas turbine, Experimental, Laboratory, Performance characteristics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radial inflow gas turbine
  • Experimental
  • Laboratory
  • Performance characteristics

تحت نظارت وف ایرانی