تعیین پارامترهای معادلات حالت BKW و HOM برای محصولات انفجار

نویسنده

چکیده

یکی از معادلات اساسی برای تحلیل انفجار، معادلۀ حالت گازهای حاصل در شرایط غیرمتعارف حین انفجار است. به علت فشارهای بالای حین انفجار (0.2-0.4 Mbar) فرض گاز ایدئال برای محصولات فرض غیر معقولی است. از طرف دیگر به دلیل محدودیتهای تجربی تعیین مستقیم معادلۀ حالت ممکن نیست. لذا بایستی به روش غیر مستقیم این معادله مشخص شود. یکی از معادلات پیشنهاد شده معادلۀ BKW است که شامل چندین پارامتر است. در این مقاله با حل عددی همزمان معادلات بقا و حالت، سرعت پیشروی موج انفجار درون مادۀ منفجره محاسبه شده است. سپس با تغییر پارامترهای معادلۀ حالت سعی می شود که مقادیر تئوری و تجربی سرعت موج به هم نزدیک شوند. در نهایت نتایج به دست آمده با نتایج موجود در مراجع مقایسه شده و دقت کار مورد ارزیابی قرار گرفته است. به دلیل زمانبر بودن معادلۀ BKW در کدهای رایانه ای معمولا به جای معادلۀ BKW از معادلات حالت HOM استفاده می شود. در این تحقیق ضرایب معادلات HOM نیز بدست آمده و با ضرایب ارائه شده در مراجع معتبر مقایسه شده است. واژگان کلیدی: معادلۀ حالت، شبیه سازی انفجار، دتونیشن، BKW، HOM

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Parameters in HOM and BKW Equations of State for Detonation Products

نویسنده [English]

  • K. Mazaheri and H. Assadollahi
چکیده [English]

One of the basic equations to analyze the detonation of high explosives is the equation of state of the detonation products. Due to the very high pressure of the product, the direct measurement of the thermodynamic variables such as pressure or temperature is not possible. In this research, the parameters of BKW and HOM equations of state of detonation products are determined via experimental measurement of the detonation velocity. Comparing the calculated parameters show good agreement with the published results for a vast range of explosives. It is also shown that the curve fitting of the enthalpy of the products in standard states to a forth degree polynomial of temperature improves the results with respect to entropy fitting used by Mader. Keywords: BKW, HOM, Equation of state, Detonation product, Explosion simulation

کلیدواژه‌ها [English]

  • BKW
  • HOM
  • equation of state
  • Detonation product
  • Explosion simulation

تحت نظارت وف ایرانی