تحلیل اجزای محدود فرایند نورد حلقه در حضور غلتکهای راهنما

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روش جدیدی برای مدلسازی غلتکهای راهنما و بررسی اثر آنها در فرایند نورد حلقه ارائه می شود. این روش که میله های گرمایی1 نامیده می شود اولین و تنها روشی است که قادر است ضمن مدلسازی غلتکهای راهنما نیروی عکس العمل این غلتکها را با توجه به سختی مکانیزم تطبیق دهنده محاسبه کند. از خصوصیات این روش سازگاری آن با انواع فرمولبندی اجزای محدود، سادگی در به کارگیری و عدم تعریف جمله های غیر خطی جدید در مسئله است. این روش با موفقیت در تحلیل اجزای محدود نورد حلقه با مقاطع مستطیلی و T شکل به کار گرفته شده است. نتایج تحلیل اجزای محدود، تحلیل نظری جدیدی که بر مبنای نظریه بازوی هرز به انجام رسیده و نتایج آزمایشها در توافق بسیار خوبی هستند و این نتایج مبین اثر انکار ناپذیر غلتکهای راهنما بر فرایند نورد حلقه است. واژگان کلیدی: نورد حلقه، روش اجزای محدود، غلتک های راهنما، میله های گرمایی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ring Rolling FE Analysis in The Presence of the Guide Rolls

نویسندگان [English]

  • M. R. Forouzan
  • M. Salimi and M. S. Gadala
چکیده [English]

A new method (thermal spokes) is proposed to simulate the guide rolls in FE analysis of the ring rolling process. So far this method is the only one, capable of calculating guide rolls reaction contact forces related to the stiffness of their adjustment mechanism. The method is simple to use, does not introduce further nonlinearities and could be used in any kind of FE formulations. The method is successfully employed in FE analysis of rectangular and T-section rings. The results of the thermal spokes method, a new analytical method based on lever arm principle with experimental results are in good agreements. This analysis shows that the guide rolls greatly affect the process. Keywords: ring rolling, finite element method, guide rolls, thermal spokes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ring rolling
  • finite element method
  • Guide rolls
  • Thermal spokes

تحت نظارت وف ایرانی