ارائه مدل ریاضی و تهیه نرم افزار برای ماشینکاری سه بعدی مواد مرکب پایه پلیمری الیافی به کمک کامپیوتر

نویسندگان

چکیده

با توجه به گسترش استفاده از مواد مرکب پایه پلیمری الیافی در صنایع مختلف، ماشینکاری بر روی این مواد برای دستیابی به اشکال متنوع و با دقت ابعادی بالا و صافی سطح مطلوب از اهمیت خاصی برخوردار شده است. لیکن مواد مرکب الیافی به علت دارا بودن ساختاری غیر ایزوتروپیک، از مکانیزم براده برداری ویژه ای تبعیت می کنند. از پارامترهای مؤثر در ماشینکاری این مواد می توان به زاویه بین راستای الیاف با جهت تراش واختلاف خواص فیزیکی و گرمایی الیاف با ماتریس نام برد. در کار حاضر با استفاده از آخرین نظریه های براده برداری در این مواد و ارائۀ مدلی جدید برای بهینه سازی سرعت پیشروی و سرعت خطی با توجه به راستای الیاف در هر لایه از مواد مرکب چند لایه ای الیافی، نرم افزاری برای ماشینکاری (فرزکاری) سه بعدی مواد مرکب الیافی ارائه شده است. تعدادی قطعات ساخته شده از مواد مرکب ترکیبی ماشینکاری شده و عملکرد برنامه مورد بررسی قرار گرفته است. قطعات ماشینکاری شده دارای صافی سطح بسیار مطلوب و یکنواخت و بدون نقایص ویژه مانند سوختگی ماتریس، متورق شدن لایه ها و بیرون آمدن الیاف از ماتریس اند. واژگان کلیدی: مواد مرکب الیافی، ماشینکاری، نرم افزار، نیروی تراش، راستای الیاف

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing A New Mathematical Model and Developing A Computer Package For 3-D Machining of Fiber Reinforced Polymer Composites

نویسندگان [English]

  • S. M. R. Khalili
  • M. Zohouri and A. Khorrami
چکیده [English]

Due to the widespread applications of fiber reinforced polymer composites in various industries, the machining of these materials to reach the desired shapes, close tolerances and surface finish quality is of great importance. But the composite materials are anisotropic and are mostly prepared in laminated form and, therefore, they have special chip formation behaviour. Among the effective parameters in machining of these materials, the angle between the fiber orientation and machining direction and also the properties of fiber and matrix are of great significance. In the present paper, using the latest theories in the field of machining of FRP materials, a mathematical model to improve the feed rate as well as the cutting speed with respect to the fiber orientation has been introduced and, a computer package was developed for the 3-dimensional CNC machining of fiber composite materials. A number of composite pieces were fabricated and machined to check the output of the programme and the work pieces. Besides the reduction in the machining time, the machined work pieces had desired surface quality, while the common defects like matrix burning, delamination and fiber pullout were completely absent. Keywords: Fiber composite Materials, Machining, Software, Cutting force, fiber orientation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber composite Materials
  • Machining
  • Software
  • Cutting force
  • Fiber orientation

تحت نظارت وف ایرانی