کنترل شکل ناخالصیها و تأثیر آن بر خواص ضربه‌ای فولاد API X42

نویسنده

چکیده

در سالهای اخیر تولیدکنندگان فولاد به منظور بالا بردن خواص انعطاف پذیری، استحکام ضربه ای و شکل پذیری فولاد، راههای بسیاری را مورد بررسی و آزمایش قرار داده اند که می توان در موارد عمده به تولید فولادهای با مقدار آخال خیلی پایین، آخالهای با اندازه کوچک و همچنین آخالهای اصلاح شده اشاره کرد. در این پژوهش آزمایشها بر روی فولاد API-X42 تولید شده در کوره های قوس الکتریک شرکت فولاد مبارکه انجام گرفته است. ابتدا فولاد مورد نظر در کورۀ قوس الکتریک تهیه و آماده سازی شده و سپس ذوب مربوطه در یک پاتیل با ظرفیت 200 تن تخلیه و عملیات پاتیلی در واحد کوره پاتیلی (LF) کارگاه فولاد سازی شرکت فولاد مبارکه انجام گرفته است. در این بررسی تأثیر میزان و سرعت افزودن سیم CaSi بر مورفولوژی آخالها مشخص شده و شرایط بهینۀ افزودنی برای کنترل شکل آخالها به دست آمد. مطالعات انجام شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و انجام تحلیلهای عنصری EDS نشان داد که افزودن کلسیم به مذاب بر ترکیب ناخالصیهای موجود در فولاد مذاب تأثیر خواهد گذاشت. همچنین با انجام آزمایشها ضربه چارپی تأثیر اجرای عملیات تزریق سیم CaSi، میزان تزریق و کنترل شکل آخال بر خواص ضربه ای و شکل پذیری فولاد نشان داده شده است. واژگان کلیدی: کنترل شکل ناخالصیها، عملیات کلسیم، کوره پاتیلی و اصلاح آخالها

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inclusion Shape Control and its Effects on the Impact Property of the API X42 Steel

نویسنده [English]

  • M. Alizadeh and H. Edriss
چکیده [English]

In recent years many different ways have been investigated by steel producers to increase ductility, impact strength and formability of steels. More important ways are steels with very low amounts of inclusion, small size inclusions and modified inclusions. In this study, experiments have been performed on the API-X42 steel produced by the electric arc furnace in Mobarekeh Steel Co. After the preparation of the melt in the electric arc furnace, it is taped in a 200-ton ladle and ladle treatment was preformed in a ladle furnace (LF) in the steelmaking shop. In this study the effects of amount and the rate of CaSi wire addition on the shape and structure of inclusion were investigated. The optimum conditions for adding CaSi for inclusion shape control were also determined. Scanning electron microscope (SEM) and chemical energy analysis dispersive system (EDS) showed that adding calcium to the melt affects the chemical composition of inclusions present in steel melt. The effects of CaSi wire injection treatment, injection amount and inclusion shape control on the impact property and formability of steel were shown using charpy impact test. Keywords: Inclusion shape control, calcium treatment, ladle furnace and inclusion modification

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inclusion shape control
  • Calcium treatment
  • Ladle furnace and inclusion modification

تحت نظارت وف ایرانی