کاربرد فلوتاسیون در پر عیار سازی ذرات ریز کانسنگهای کم عیار منگنز

نویسندگان

چکیده

کاربرد روشهای ثقلی در پرعیار سازی کانسنگ کم عیار منگنز ونارج در جای دیگری آورده شده است. مقاله حاضر به ارائه و بررسی نتایج حاصل از فلوتاسیون نرمه های منگنز و کاربرد روش ترکیبی مغناطیسی فلوتاسیون، به منظور پرعیارسازی بخش ابعادی 150- میکرون کانه کم عیار ونارج اختصاص یافته است. نتایج آزمایشهای فلوتاسیون مستقیم و معکوس و با استفاده از داروهای شیمیایی مختلف نشان داد، که پر عیارسازی ذرات نرمه کانسنگهای منگنز به روش فلوتاسیون، در شرایط متداول از نظر غلظت کلکتور و دمای محیط امکانپذیر نیست و این امر غیر اقتصادی بودن این روش را محتمل می سازد. در این تحقیق با انجام ترکیب روشهای فلوتاسیون مستقیم و جدایش مغناطیسی مواد ریزتر از 150 میکرون با کیفیت %36/8Mn=، %11/34SiO2= و %05/23Fe2O3=، محصولی با 78/26 درصد منگنز، 64/11 درصد سیلیس و 37/20 درصد اکسید آهن و بازیابی حدود 56 درصد بدست آمد. نرمه گیری نمونه متوسط در ابعاد 10 الی 15 میکرون قبل از انجام آزمایشها بهبود راندمان عملیات و افزایش کیفیت محصول را به دنبال داشت. واژگان کلیدی: کانه آرایی، فلوتاسیون، منگنز، معدن ونارج

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Processing of Low Grade Fine Manganese Ore Using Flotation Method

نویسندگان [English]

  • M. Oliazadeh
  • M. Noaparast and R. Dehghan Simakani
چکیده [English]

Application of gravity and magnetic separation methods to upgrade low grade Manganese ores from Venaj Mine has been reported elsewhere. This paper discusses the results of flotation tests, as well as combination of flotation and magnetic method to concentrate fine particles (less than 150 microns) of manganese ore. Results obtained from various direct and reverse flotation tests, using different types of reagents, indicated that manganese fines cannot easily be concentrated by flotation. In this investigation, combination of direct flotation and magnetic separation for fine particles (finer than 150 microns) with 8.36% Mn, 34.11% SiO2, 23.05% Fe2O3 yielded a manganese concentrate with 26.78% Mn, 11.64% SiO2, 20.37% Fe2O3 and 56% recovery. Desliming 10-15 micron particles prior to flotation tests improved product quality and the recovery. Keywords: Mineral Processing, Flotation, Manganese, Vanarj Mine

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mineral Processing
  • Flotation
  • Manganese
  • Vanarj Mine

تحت نظارت وف ایرانی