ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی

نویسنده

چکیده

درباره ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی سخن به میان می آید. برای محاسبۀ این ضریب، یک شیوۀ تقریبی با دقت مناسب پیشنهاد خواهد شد. از سوی دیگر، با بهره جویی از روش تحلیلی دقیق، طول مؤثر ستون در چند قاب خورجینی پیدا می شود و نتیجه با پاسخ فن پیشنهادی مقایسه می شود. این قیاس نشانگر درستی رابطه سازی پیشنهادی و دقت مناسب آن است. باید آگاه بود، روش پیشنهادی مشابه راهکار ژولین و لورنس است، با این تفاوت که شیوۀ پیشنهادی برای قابهای خورجینی به کار می رود و آن دیگری برای قابهای صلب مناسب است. واژگان کلیدی: قاب خورجینی، طول مؤثر، بار انشعاب، سختی دورانی، تحلیل ماتریسی، ضریب ستون.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Column Effective Length Factor in Khorjini Frames

نویسنده [English]

  • M. Rezaiee – Pajand and S. Payman
چکیده [English]

This paper discusses the effective length factor of columns in Khorjini frames. In order to find this factor, a proper approximated method is proposed. In addition, accurate analysis is performed and the results are compared with those from the proposed technique. The comparison demonstrates the accuracy of presented FORMULATIONS. The proposed method is similar to Julian and Lawrence's, which is used for rigid frames. Keywords: Khorjini Frame, Effective Length, Bifuraction Load, Rotational Stiffness, Matrix Structural Analysis, Column Factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorjini frame
  • Effective length
  • Bifuraction load
  • Rotational stiffness
  • Matrix structural analysis
  • Column factor

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی