بهینه سازی توزیع آب در سیستم چند مخزنه حوضه آبریز رودخانه کلامرز میانه

نویسندگان

چکیده

محدودیت شدید منابع آب و هزینه هنگفت احداث تاسیسات آبی جدید لزوم بهره برداری بهینه از سیستمهای مخازن فعلی در کشور را تشدید می کند. برای مدیریت و توزیع مناسب آب در سیستم 9 مخزنۀ حوضۀ کلامرز میانه اقدام به استفاده از مدلهای ریاضی بهینه سازی شد. با توجه به تصادفی بودن مقدار دبی رودخانه و حجم ثابت مخازن و همچنین سطح ثابت اراضی زیر کشت یک مدل بهینه-سازی خطی با محدودیت احتمالی نوشته شد و با استفاده از نرم افزار GAMS اجرا شد. این مدل صرفا برای تنظیم درون سالی مخازن به کار گرفته شد. با استفاده از یک قاعدۀ خطی برداشت مقادیر پارامترهای بهره برداری برای ماههای نیاز و همه مخازن توسط مدل استخراج شد. همچنین با استفاده از مدل اقدام به محاسبۀ مقادیر ضرایب انحراف دبی کل رودخانه به هر یک از مخازن و مقادیر حجم آب خروجی از سیستم در ماههای مورد نظر محاسبه شد. نتایج حاصل از مدل با بیش از 60% کمبود نسبت به تقاضا، نشانگر عدم توجه کافی به حجم بهینه مخازن در موقع احداث و توسعۀ بی رویه اراضی زیر کشت بدون در نظر گرفتن پتانسیل آبی رودخانه کلامرز بوده است. واژگان کلیدی: سیستم چند مخزنه، بهره برداری بهینه، مدلهای بهینه سازی، مدلهای محدودیت احتمالی خطی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Water Distribution in the kalamarz Multi - Reservoir System, Mianeh Basin

نویسندگان [English]

  • M. T. Sattari
  • S. S. Eslamian and A. Abrishamchi
چکیده [English]

Limitations on water resources and the high costs of new hydraulic structure construction intensify the need for an optimum operation of Iranian reservoir systems. For appropriate water distribution and management in a 9-reservoir system on the Kalamarz river, Mianeh basin optimizing mathematical models are applied. Considering the stochastic nature of river discharges and the constant amount of reservoir volume and farmland area, an optimum linear chance constrained model is programmed and run by GAMS software. This model is only used for within-year regulation. Using a linear yield regulation, operation parameters for request months and all reservoirs are derived by the model. Also, the model computes portions of river discharge diverted to each reservoir in different months and outflow from downstream for different months. Results show greater than 60 percent deficit that indicates the lack of sufficient attention to constructing an optimum reservoir volume and extensive development of farmlands for each reservoir. Keywords: Multi-reservoir system, optimal operation optimizing Models, linear chance constrained model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-reservoir system
  • Optimal operation
  • Optimizing models
  • Linear chance constrained model

تحت نظارت وف ایرانی