بررسی و ارائه یک لینک DC شبه رزونانسی سری جدید

نویسنده

چکیده

اخیرا در طراحی مبدلهای DC به AC به منظور دستیابی به کارایی بهتر، بازدهی بالاتر و چگالی توان مطلوب از روشها و تکنیکهای سوئیچینگ نرم، استفاده می‌شود. یکی از روشهای سوئیچینگ نرم در اینورترها، استفاده از لینک DC رزونانسی است. توپولوژیهای بالینکDC رزونانسی در اینورتر‌ها مشکلاتی از قبیل ماکزیممهای نامنظم جریان، ماکزیمم بزرگ ولتاژ، غیر قابل کنترل بودن پهنای پالس و … دارند. نمونه دیگری از اینورترهای با سوئیچینگ نرم، اینورترهای با لینک شبه رزونانسی اند که قابلیت مدولاسیون PWM را دارند. اینورتر‌های با لینکDC شبه رزونانسی سری و موازی با استفاده از یک تعداد صحیح از پالسهای شبه سینوسی جریان و ولتاژ (به ترتیب) مدولاسیون PWM را تحقق می‌بخشند. در این مقاله یک اینورتر با لینک dc شبه رزونانسی سری جدید ارائه شده است. این توپولوژی، اینورترهای منبع جریان را به داشتن مشخصاتی از قبیل محدود بودن ماکزیمم پالس رزونانسی، قابل کنترل بودن پهنای پالس ، … قادر می‌کند. این مدار قابلیتPMW را در دو تا سه ناحیه برای اینورتر فراهم می‌کند که این مسئله باعث بالا رفتن قابلیت کنترل زمان سوئیچینگ در محدوده وسیعتری می‌شود. وضعیتهای مختلف عملکرد این لینک dc شبه رزونانسی جدید بررسی و سپس تلفات آن محاسبه شده است. در پایان نتایج شبیه سازی توسط نرم افزارPSPICE برای اثبات صحت تحلیل ارائه شده است. واژگان کلیدی: اینورتر،سوئیچینگ نرم، لینک شبه رزونانسی سری جدید ، افزایش نواحی کنترل، تلفات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction and Analysis of a Novel Quasi - Series Resonant DC Link

نویسنده [English]

  • H. Farzanehfard and A. Pakizeh moghadam
چکیده [English]

Soft Switcing techniques have recently been applied in the design of dc-ac converters, in order to achive better performance, higher efficiency, and power density. One of the soft switching techniques uesd in inverters is resonant dc links. These topologies have some disadvantages such as irregular current peaks, large voltage peaks, uncotrollble pulse width, etc. Another soft switching method in inverters is using Quasi –resonant links, which have PWM modulation capability. Inverters with series or parallel Quasi-resonant dc links use several quasi-resonant current or voltage pulses, respectively, to produce PWM modualation. In this paper an inverter with a novel Quasi-resonant series dc link is introduced. This topology enables current source inverters to have characteristics such as resonant pulse peak limition and pulse width controllability. This circuit provides the inverter with two to three ranges of PWM control capability which increases the switching time control in a larger range. Various operational modes of this novel Quasi-resonant dc link is analyesed and then the circuit losses is calculated. Finally, simulation results by PSPICE software is presented to justify the circuit operation. Keyword: Inverter, Soft switching, Novel quasi-series resonant link, increasing control areas, Losses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inverter
  • Soft switching
  • Novel quasi-series resonant link
  • increasing control areas
  • Losses

تحت نظارت وف ایرانی