تعیین ضرایب ظرفیت باربری خاک به کمک اجزای محدود مبتنی بر مدل الاستیک - موهر کولمب

نویسنده

چکیده

با استفاده از یک برنامه رایانه‌ای اجزای محدود به نام Afena، ظرفیت باربری خاک زیر پی باریکه‌ای تحت اثر بار قائم محوری مورد بررسی قرار گرفت و مبتنی بر مدل رفتاری الاستیک - موهرکولمب و برای وضعیتهای مختلف مشخصات خاک ، ضرایب ظرفیت باربری محاسبه شد. همچنین اثر نوع توزیع بار وارد بر سطح خاک از طرف پی به صورت یکنواخت و نایکنواخت به صورت توزیع سهمی‌، و اثر ابعاد پی و تأثیر زاویه اتساع مورد مطالعه قرار گرفت . ضرایب ظرفیت باربری که از این مطالعه به دست آمد با بعضی از مطالعات دیگر که مبتنی بر همین معیار انجام گرفته ،‌تطابق قابل قبول دارد ولی نسبت به نتایج بعضی از نظریه‌های سابق فاصله دارد و بیشتر به اعداد نظریه‌های “ترزاگی” ، “وسیک”، “سوکولفسکی” و تحلیل “بری” و “راید” نزدیک است. با وجود این اگر با افزایش تراکم خاک، ‌افزایش زاویه اتساع خاک در نظر گرفته شود، منحنیهای حاصل از این مطالعه، به اعداد تحلیلهای دیگر و به نتایج بعضی آزمایشها هم نزدیک می‌شود. از این مطالعه دو نتیجه کلی زیر حاصل شد: اولاً بیان مقادیر ضرایب ظرفیت باربری خاک به صورت اعداد بسیار دقیق و منحصر به فرد نمی‌تواند بیانگر واقعیت باشد زیر عوامل متعددی ممکن است بر رفتارنهایی خاک تأثیر گذار باشند، از این رو مقادیر ضرایب ظرفیت باربری را باید به صورت متغیری که در محدوده طیف حداقل تا حداکثر قرار دارد در نظر گرفت. ثانیاً باتوجه به اینکه ارقام به دست آمده ، بسیار نزدیک به تحلیلهای نظریه است، ‌از این رو می‌توان در شرایطی که برای آنها تحلیل مشخصی وجود ندارد (مثل بار مایل، ‌یا نامحوری[21]، یا در شرایط لایه‌ای بودن خاک و شرایط دیگر) بر اساس همین محاسبات رفتار خاک را بررسی کرد. واژگان کلیدی: ضرایب ظرفیت باربری خاک، اجزای محدود، موهر- کولمب

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Soil Bearing Capacity Coefficients by Means of a Finite Element Program Based on Elasto - Plastic Mohr - Coulomb Behavior

نویسنده [English]

  • M. Vafaeian
چکیده [English]

A finite element program based on elastic –plastic model of Mohr-Coulomb criterion was used to evaluate the bearing capacity coefficients of soil under shallow strip flexible footing . The results were compared with others’ analytical results and it was found that the present study could offer quite consistent and rather precise values for the bearing capacity coefficients . The effect of different parameters such as E , υ, φ ,ψ ,γ , type of mesh idealization ,type of elements ,type of load distribution at the footing base have been examined and some new results obtained and discussed. The main conclusion can be summarized as : that the values of bearing capacity coefficients for any particular amount of friction angle should not be expressed as a single number solely dependent on the friction angle ,but the accurate values must be considered as the values dependent on some other effective parameters , which have been mentioned above . Keywords : soil bearing capacity , finite element , Mohr-Coulomb , shallow footing

کلیدواژه‌ها [English]

  • soil bearing capacity
  • Finite Element
  • Mohr-Coulomb
  • shallow footing

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی