تمرکز سیلان به واسطه نرم شدن ناشی از تغییر شکل در فشردن جانبی استوانه

نویسنده

چکیده

در این مقاله تمرکز سیلان به واسطه نرم شدن (کار نرمی) ناشی از تغییر شکل در فشردن جانبی استوانه مورد بررسی قرار گرفته است. تمرکز سیلان منجر به تشکیل نوارهای برشی قابل رویت با چشم می‌شود که می‌توان آنها را پس از متالوگرافی سطح مقطع رویت کرد. در این مقاله برای اولین بار با استفاده از مدل ساده، دو برشه روشی برای پیش بینی تشکیل یا عدم تشکیل نوارهای برشی ارائه شده و با نتایج تجربی موجود برای آلیاژ تیتانیوم 6242Si – Ti با دو ساختار میکروسکوپی و مقایسه شده که کاملا مطابقت دارد. همچنین یک روش پیشنهادی برای تعیین درصد کاهش ارتفاعی که در آن نوارهای برشی شروع می‌شود نیز ارائه شده است که این مورد با نتایج تجربی با حداکثر 5 درصد خطا مطابقت دارد. واژگان کلیدی: تمرکز سیلان، نوارهای برشی، مدل دو برشه، آلیاژ تیتانیوم Ti-6242Si

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shear Localization due to Strain Softening in Side Pressed Cylinders

نویسنده [English]

  • A. Shirvani and M. Farzin
چکیده [English]

In this paper, shear localization due to strain softening in sidepressed cylinders, is inverstigated. Shear localization causes formation of macroscopic shear bands which can be obsserved in the metallographic cross-section. In this paper, for the first time a method is presented in which a simple two-slice model is used to study the formation of shear bands. The results obtained form this model are in perfect agreement with the results obtatained form experimental works for and micrcrostructures in Ti-6242Si alloy. Keywords: shear Localiation, shear Bands, Two –Slice Model, Titanium Alloy Ti-6242Si

کلیدواژه‌ها [English]

  • shear Localiation
  • shear Bands
  • Two –Slice Model
  • Titanium Alloy Ti-6242Si

تحت نظارت وف ایرانی