تحقیق پیرامون ضریب دوره بهره‌برداری و اثر آن بر ملاحظات ایمنی و اقتصادی در طراحی ساختمان

نویسنده

چکیده

در پروژه‌های مهندسی امروزین، ساختمانها عموما برای عمر مفیـدی برابر 50 سال طراحـی می‌شونـد. این فرض می توانــد بــرای ساختمانهای با عمر کوتاه، به هزینه‌های اضافی و برای ساختمانهای با عمر بلندتر، به کاهش سطح ایمنی بیانجامد. در این مقاله، روشی برای اعمال اثر دوره بهره‌برداری ارائه شده که در آن، ضریب دوره بهره‌برداری در مقادیر اسمی بارهای زنده، زلزله، باد و برف ضرب می‌شود. بررسیها نشان می‌دهد که اعمال این ضریب می‌تواند تا 60 درصد از مقدار بار زلزله را برای ساختمانهای موقت بکاهد، و تا 50 درصد بر مقادیر بارهای دوره‌ای، برای دوره‌های بهره برداری 100 تا 150 ساله بیفزاید. بدین ترتیب، اثر دوره بهره‌برداری به گونه‌ای معنی‌دار در ملاحظات طراحی ساختمانها منعکس می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Study of the Service-life Factor and its Effects on Safety and Economic Considerations in Building Design

نویسنده [English]

  • M. S. Marefat and A. Tahani
چکیده [English]

In the current engineering practices, buildings are commonly designed for an effective lifetime of 50 years. This lifetime can increase the cost of buildings with short lifetimes and can reduce the safety level of buildings with large lifetimes. In this paper, a “service-life factor” has been defined. Applying this factor into the nominal values of live, earthquake, wind, and snow loads, the effect of service-lifetime is taken into consideration. The study shows that the magnitude of seismic load can be reduced by 60% and those of other periodic loads by 30% for temporary buildings. An increase of 50% in the periodic loads was also observed for service-lifetime of 150– 200 years. These effects indicate a meaningful improvement in economy and safety of buildings if the service-life factor is considered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service period
  • Return period
  • Effective lifetime
  • Return period factor
  • Seismic load
  • Snow load
  • Wind load
  • Live load
  • Structural design

تحت نظارت وف ایرانی