بررسی تاثیر استفاده از کندانسور تبخیری به جای کندانسور هوایی در عملکرد کولرهای خانگی

نویسنده

چکیده

در این مقاله ضرورت استفاده از روش سرمایش تبخیری در سیکل تبرید برای مناطق بسیار گرم برای کاهش مصرف انرژی الکتریکـی مورد تاکید قرار گرفته است. بررسی تجربی و تحلیلی برای تعیین میزان تاثیر استفاده از کندانسور تبخیری به‌جای کندانسور هوایی مرسوم در کولرهای خانگی انجام گرفته شد. از آنجا که کندانسور تبخیری گرمای بیشتری را از کولر دفع می‌کند لذا در شرایط آب و هوایی بسیار گرم مانع از کاهش ظرفیت سرمایشی و افزایش توان مصرفی کولر می‌شود و در نتیجه در مصرف انرژی صرفه جویی می‌شود. برای تبدیل کندانسور هوایی به تبخیری دو طرح ارائه شد. در طرح تزریق مستقیم، آب بر روی لوله های کندانسور پاشیده می‌شود و در طرح پوشال دیواری آب بر روی دیواره پوشالی که در مسیر کندانسور تعبیه شده، پاشیده می‌شود. وضعیت ترمودینامیکی سیستم بعد از انجام هر دو طرح به‌طریق تجربی اندازه گیری شد و با وضعیت معمول آن در همان شرایط مورد مقایسه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج تجربی به‌دست آمده نشان می‌دهد که با استفاده از این روشها ضریب عملکرد سیستم تا 25 درصد قابل افزایش بوده و توان الکتریکی مصرفی کولر تا حدود 13 درصد کاهش می یابد. سایر روشهای اصلاحی که به‌کمک آنها ضریب عملکرد سیکل بیشتر افزایش یافته و توان الکتریکی بیشتر کاهش می یابد معرفی شد.

عنوان مقاله [English]

Effect of Using Evaporative Condenser Instead of Air Condenser in Window-air Conditioners

نویسنده [English]

  • E. Hajidavalloo
چکیده [English]

In this paper, the application of evaporative cooling for refrigeration cycle to reduce power consumption in hot climates is emphasized. Experimental and analytical investigations were performed in order to specify the effect of evaporative cooling condenser instead of the commonly used air cooling condenser in window-air-conditioners. Evaporative condenser can reject more heat, thereby preventing the reduction of cooling capacity and increasing power consumption of window-air-conditioners during very hot seasons. Two designs were developed for evaporative condensers. In the direct injection design, water is injected on the condenser coil directly while in the media pad design, water is injected on the media pad installed before the condenser. Thermodynamic properties of the systems after modification were measured and compared with the ordinary situation. Analysis of the results show that using these methods, the coefficient of performance increases by about 25% and power consumption decreases by about 13%. It is also anticipated that further modifications in these designs may yield better results

کلیدواژه‌ها [English]

  • Window-air-conditioner
  • Evaporative cooler
  • Coefficient of Performance
  • Water Injection
  • Energy Saving

تحت نظارت وف ایرانی