ترکیب همسانسازی توربو و کدگشایی توربوی قالبی

نویسنده

چکیده

دراین مقاله ترکیب همسانسازی و کدگشایی توربو1 موردمطالعه قرار می‌گیرد. در یک سیستم کدگشایی توربو قالبی، بر اساس کدگشایی تکراری2 یک کد ضربی3، همسانساز در حلقه تکرار وارد می‌شود. در این تحقیق، استفاده از همسانساز DFE4 مورد نظر است که داخل حلقه تکرار کدگشای توربو قالبی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که هر چه میزان تداخل کانال بیشتر باشد، بهره حاصل از ترکیب همسانساز با کدگشای توربو نیز بیشتر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comdined Turbo Block Decoding and Equalisation

نویسنده [English]

  • K. Mohamed-pour and M. Noorbakhsh
چکیده [English]

In this paper, the combination of equalization and turbo decoding is studied. In the iterative decoding of a product code in block turbo coding system, the equalization process is performed within the iteration loop. The present study aims to investigate the decision feedback equalizer (DFE) incorporated in the iterative decoding. Simulation results show that the more severe the channel interference, the more the gain of the combination of DFE and turbo decoder performance compared with the case in which each is used individually

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turbo code
  • Equlization
  • Product codes

تحت نظارت وف ایرانی