شبیه‌سازی هیدروگراف سیل بر اساس عدم قطعیت پارامترهای مدلهای بارش ـ رواناب

نویسندگان

چکیده

عدم قطعیت پارامترهای بارش ـ رواناب نقش مهمی در شبیه سازی هیدروگراف سیلاب دارد. در مقاله حاضر ارزیابی عدم قطعیتها با استفاده از روش مونت کارلو در حوزه قره سو واقع در حوزه کرخه بررسی می گردد. برای شــبیه سازی حوزه از مدل توزیعی ـ مفهـومی موسوم به مادکلارک استفاده گردید که در آن شبیه سازی بارش ـ رواناب در گستره یک شبکه مربعی حوزه انجام می‌شود و سپس هیدروگراف خروجی حوزه از ترکیب رواناب سطحی مربعات شبکه حاصل می‌شود. به کارگیری روش مونت کارلو برای تحلیل عدم قطعیت پارامترها، منجر به تعیین محدوده مناسب تغییرات پارامترها شد که دامنه حاصله بستگی به معیارهای نیکویی برازش داشت. نتایج معیارهای مختلف نیکویی برازش1 در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد و بهبود شبیه سازی بخش اوج هیدروگراف با اعمال اثر وزنی در دبی اوج ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flood Hydrograph Simulation with Uncertainty in Rainfall - Runoff Parameters

نویسندگان [English]

  • A.Heidari
  • B. Saghfian and R. Maknoon
چکیده [English]

Flood hydrograph simulation is affected by uncertainty in Rainfall – Runoff )RR( parameters. Uncertainty of RR parameters in Gharasoo catchment, part of the great Karkheh river basin, is evaluated by Monte–Carlo (MC) approach. A conceptual-distributed model, called ModClark, was used for basin simulation, in which the basin’s hydrograph was determined using the superposition of runoff generated by individual cells dividing the catchment in a raster–based discretization. A narrow parameter range was obtained through application of the MC method. Parameter range depended on goodness of fit measures. The results of various goodness-of-fit measures are discussed in this paper. The selected goodness-of-fit measures gave high weight to peak discharge to reduce peak discharge error.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainfall-Runoff model
  • modclark
  • Uncertianty
  • Monte Carlo
  • Karkheh

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی