تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی

نویسندگان

چکیده

مورفولوژی و بافت پوشش رسوب الکتریکی ’روی‘ بر سطوح الکتروپولیش شده فولاد در دانسیته جریانهای کم مورد بررسی قرار گرفت. پوشش ’روی‘ متشکل از کریستالیتهای هگزاگونال است که بر روی همدیگر چیده شده و یک بسته را ایجاد کرده‌اند. این بسته‌ها در اندازه‌های مختلف و در جهات مختلف در کنار همدیگر پراکنده شده و پوشش نسبتاً همگونی را بر روی سطح فولاد ایجاد کرده‌اند. این پوشش فاقد بافت قوی است. با افزایش دانسیته جریان، مورفولوژی پوشش تغییرات عمده‌ای یافت به طوری که هر دانه دارای یک جهت گیری خاص شد. پوشش در این حالت دارای بافت قوی قاعده (0002) همراه با صفحات با زاویه کم (1013و 1014) است. پوشش حاصل بر روی سطوح فولاد پولیش مکانیکی شده شامل بسته‌های منفردی از کریستالیتهای ’روی‘ است که در جهات مختلف در کنار هم واقع شده‌اند. بافت مشاهده شده در این نوع پوشش شامل دانسیته بیشتری از صفحات با زاویه کم (1013و 1014) همراه با دانسیته کمتری از صفحات قاعده (0002) نسبت به سطوح الکتروپولیش است. علت این تغییرات مورفولوژی و بافت در پوششهای رسوب الکتریکی ’روی‘ با افزایش مقدار پلاریزاسیون کاتدی و آماده‌سازی سطح فولاد، وابسته به تأثیرات آنها بر جوانه زنی و رشد است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Current Density and Surface Preparation of Steel on Morphology and Texture of Zinc Electrodeposits

نویسندگان [English]

  • K. Raeissi
  • K. Raeissi
  • A. Saatchi and M. A. Golozar
چکیده [English]

On electropolished steel at low current densities, morphology and texture of electrodeposited zinc were investigated. Zinc coating is consisted of hexagonal crystallites laid on each other to produce packets. These packets are of different sizes and are stacked in different orientations to construct a homogeneous coating on steel substrate. This coating does not have texture, i.e., it has a random texture. With increasing current density, the morphology changes completely as each grain attains a special orientation. In this case, coating has a strong basal plane (0002) along with low angle planes (1013 and 1014). Coating obtained on mechanically polished surfaces consists of individual packets of zinc crystals, which are near each other with different orientations. These coatings have a higher density of basal plane (0002) in comparison to electropolished surfaces. The morphology and texture variations with cathodic polarization and surface preparation of steel are due to their effect on nucleation and growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • morphology
  • Texture
  • Zinc Coating
  • electrodeposition
  • polarization
  • Electropolished
  • Mechanically polished

تحت نظارت وف ایرانی