آبکاری آلیاژ روی- نیکل بر روی فولاد با استفاده از جریان منقطع

نویسنده

چکیده

در این پژوهش با استفاده از آبکاری الکتریکی به دو روش جریان مستقیم (DC) و منقطع (Pulse)، پوششهای آلیاژی روی-نیکل روی ورقه های فولادی ایجاد شد. آن گاه پوششهای پدید آمده از نظر توپوگرافی، ساختار، ترکیب شیمیایی، یکسانی ضخامت، سختی و رفتار خوردگی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می‌دهد ضخامت پوششهای حاصل از روش منقطع نسبتاً یکنواخت است. افزایش درصد زمان روشن و نیز کاهش چگالی جریان،‌ باعث افزایش درصد نیکل و سختی این پوششها خواهد شد. نتایج حاصل از تاثیر عوامل زمان روشن و فرکانس بر روی دانه بندی و ساختار پوشش نشان می‌دهد که کاهش این دو عامل باعث ریزتر شدن ساختار می‌شود. بررسی رفتار خوردگی پوششها نشان می‌دهد پوششهایی که حدود 13% نیکل دارند، رفتار خوردگی مناسبتری خواهند داشت. همچنین بررسی پوششها توسط میکروسکوپ الکترونی نشان می‌دهد که چگونگی و سرعت فرایند پوشش دهی تاثیر به سزایی در رفتار خوردگی آنها خواهد داشت. لذا با توجه به اینکه پوششهای منقطع دارای ساختار هرمی مثلثی شکل و کاملاً یکنواخت است، در نتیجه رفتار خوردگی مناسبتری از خود نشان می‌دهند.

عنوان مقاله [English]

Zinc-Nickel Binary Alloys Electrodeposition of Steel Using Pulse Current

نویسنده [English]

 • A. Nasr-Esfahany and M.Heydarzadeh Sohi
چکیده [English]

Zinc-Nickel electrodeposits have been widely adopted for surface treatment of automobile steel sheet for high corrosion resistance. In this work the effect of pulse parameters on the Zn-Ni alloy electrodeposits was investigated. The hardness, thickness, corrosion resistance and composition of deposits thus produced were investigated. The surface topography of the deposits was also observed in SEM and results are reported. It has been shown that the thickness of the pulse electrodeposits was almost even. The hardness in the pulse electrodeposits increased by increasing the on-time period and by decreasing the current density. It was also noticed that increasing the on-time period increases the nickel content of the deposit. Pulse electrodposits had fine structure and the structure become finer by reducung the on-time period and pulse frequency. The corrosion dehaviors of the deposits were then investigated. The results showed that the corrosion resistance of the DC electrodeposits improves in their nickel content increases. Pulse electodeposits show the same behavior, but deposits with about 13% nickel show maximum corrosion resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electroplating
 • Electro deposition
 • Pulse plating
 • DC plating
 • Alloy plating
 • Zinc-nickel(Zn-Ni)
 • Coating
 • galvanizing
 • steel
 • corrosion resistance
 • on-time
 • off-time

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی