روشهای جدید محاسبه مولفه‌های توان در شرایط غیرسینوسی و نامتعادل و ارزیابی آنها برای یک کوره قوس الکتریکی

نویسنده

چکیده

با توجه به افزایش بارهای غیرخطی در سه دهه اخیر که موجب اعوجاج ولتاژ و جریان در سیستمهای توزیع شده است، لزوم تعریف مفاهیم جدید و ساخت دستگاههای اندازه‌گیری مناسب برای توان الکتریکی و ضریب توان آشکارتر شده است. این مقاله تعاریف ارائه شده در یکی از آخرین استانداردهای IEEE که شامل صورتهای مختلف توان و تعاریف موجود برای آنها در سیستمهای با کمیتهای هارمونیکی و معوج است را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در ادامه روشهای جدیدی که برای محاسبه و اندازه‌گیری توان و انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بررسی و مقایسه خواهد شد. در نهایت این روشها با توجه به اندازه‌گیریهای عملی که برروی یک کوره قوس الکتریکی سه فاز انجام شده‌اند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و مولفه های توان و ضریب توان با توجه به تعاریف جدید برای این کوره به طور کامل محاسبه و مقایسه خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The New Definitions for the Power Terms in Distorted and Unbalanced Conditions and Calculation of these Terms for an Electric Arc Furnace

نویسنده [English]

  • M. Moallem and A. Kiyoumarsi
چکیده [English]

The rapid increase of non-linear loads in the last three decades has caused electrical quantities such as voltages and currents in 3-phase distribution systems to become distorted waveforms. This paper reviews, explains and discusses some new concepts, definitions and new available theory in the unbalanced and distorted systems. The usefulness of the proposed practical definitions is investigated by means of applying them to the real-world measurements of a three-phase electric arc furnace voltages and currents. Finally, the main power terms such as fundamental and non-fundamental power components, harmonic pollution, phase unbalance, active, reactive nonactive and distortion components are evaluated for a 3-phase arc furnace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New power definitions
  • Distortion
  • Unbalance
  • Electric arc furnac

تحت نظارت وف ایرانی