ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری شمعها در خاکهای دانه‌ای برمبنای نتایج آزمایش نفوذ استاندارد(SPT)

نویسندگان

چکیده

در سالهای اخیر تعیین ظرفیت باربری پی‌های عمیق(شمعها) براساس نتایج آزمونهای درجا به عنوان مکمل روشهای تحلیل استاتیکی و دینامیکی مورد توجه مهندسان ژئوتکنیک قرارگرفته است. روشهای مختلف تعیین ظرفیت باربری شمعها برمبنای نتایج آزمایش نفوذ استانداردSPT)) در این مقاله نقد و بررسی شده است. روشی جدید برای تعیین ظرفیت باربری براساسN (شماره ضربات حاصل ازSPT) برای شمعهای کوبیدنی در خاکهای دانه‌ای ارائه شده است. در روش جدید به چگونگی پردازش داده‌ها، محدوده گسیختگی و بار نهایی شمع در حالت فرورفت کامل پرداخته شده است. یک بانک اطلاعاتی حاوی 42 مورد عملی شمع شامل نتایج آزمایش بارگذاری استاتیکی و نتایج SPT انجام شده در مجاورت شمعها، برای ارزیابی روشها تدوین شده است. نتایج حاصل از بررسی خطاهای روشهای مختلف درتعیین ظرفیت باربری شمعها به روشهای آماری و احتمال تجمعی نشان می‌دهد که روش جدیدمبتنی بر نتایجSPT، ظرفیت باربری شمعها را با دقت بیشتر و پراکندگی کمتری نسبت به روشهای رایج پیش بینی کرده و به عنوان یک راه حل مناسب می‌تواند در طراحیهای ژئوتکنیکی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparision of Methods for Determining Bearing Capacity of Piles Using Standard Penetration Test (SPT) Data

نویسندگان [English]

  • A. Eslami
  • M. Karimpoor Fard and N. Shariatmadari
چکیده [English]

In recent years, determining bearing capacity of piles from in-situ testing data as a complement to static and dynamic analysis has been used by geotechnical engineers. In this paper, different approaches for estimating bearing capacity of piles from SPT data are studied and compared. A new method based on N value from SPT is presented. Data averaging, failure zone and plunging failure of piles are revisited in the light of this new method. A data bank was compiled including 42 full scale pile load tests in sites where SPT was performed close to pile locations. Comparison of current methods by error investigation with statistical and cumulative probability approaches demonstrates that the new method predicts pile capacity with more accuracy and less scatter than others. Therefore, it can be applied as a suitable solution in geotechnical design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pile
  • Bearing capacity
  • Standard penetration test(SPT)
  • Data filtering
  • Failure load

تحت نظارت وف ایرانی