کنترل پرش هیدرولیکی با یک و دو دیواره ممتد در حوضچه آرامش افقی

نویسنده

چکیده

کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش افقی سرریز اوجی استاندارد با استفاده از یک و دو دیواره ممتد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این امر از پنج دیواره با ارتفاعهای مختلف و ترکیبی از آنها استفاده شد. آزمایشها برای دو فاصله دیوار اول از پنجه پرش (انتهای انحنای سرریز) انجام گرفت. در هر دو مورد خصوصیات اصلی پرش هیدرولیکی، شامل عمق ثانویه پرش، طول گرداب پرش و افت نسبی در پرش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس معادله اندازه حرکت و استفاده از یک ضریب تجربی، روشی اتخاذ شده است که بر اساس آن عمق ثانویه پرش حاصل می‌شود. با به کارگیری نتایج آزمایشگاهی یک رابطه ریاضی برای پیش‌بینی طول گرداب پرش ارائه شده است. نتایج حاصل از این روشها با داده‌های آزمایشگاهی و کارهای دیگران مقایسه شده و جوابهای قابل قبول را به دست داده است. داده‌های آزمایشگاهی بر روی یک و دو دیواره نشان داد که کوتاه بودن فاصله دیواره تا پنجه پرش و به خصوص افزایش ارتفاع دیواره نقش کاهنده عمق ثانویه و طول گرداب پرش را ایفا می‌کند ولی باعث افزایش افت انرژی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forced Hydraulic Jump by One and Two Continuous Sills in a Horizontal Stilling Basin.

نویسنده [English]

  • M. k. Beirami and M. Ilaghi Hoseiny
چکیده [English]

Forced hydraulic jump in a horizontal stilling basin with one and two continuous sills at the downstream end of an ogee standard weir was investigated. Experiments were completed on sills of five different heights which were fixed at two different distances from the toe of the weir. The main characteristics of the jump such as the sequent depth ratio, relative roller length, and relative energy loss were analysed. Based on the momentum equation and using an experimental coefficient, a method was adopted to predict the sequent depth ratio. Using the results of the experiments, an analytical expression was developed for the prediction of the relative roller length. These methods agree well with the writers, and other investigators, experiments. The results of experiments on one and two prolonged sills showed that by increasing the height of the sill or shortering the distance of the sill from the toe of the weir, the reduction of the sequent depth and also the roller length obtains, but the energy loss increases

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydraulic jump
  • Sequent depth
  • Roller length
  • Energy loss
  • Stilling basin and Forced jump

تحت نظارت وف ایرانی