بررسی تاثیر شرایط تکیه گاهی و ساختگاهی بر رفتار دینامیکی و پاسخ لرزه ای پل غدیر

نویسندگان

چکیده

رفتار دینامیکی و لرزه ای پلها چه به لحاظ ایمنی و پایداری پل در هنگام وقوع زلزله و چه جنبه ایمنی و آسایشی پل در زمان حرکت خودروها از اهمیت بسیار برخوردار است. رفتار دینامیکی و پاسخ لرزه ای پلها متاثر از عوامل و پارامترهای متعددی‌اند. از جمله عواملی که در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است شرایط مرزی اعضای پل و واسطه های تکیه گاهی‌اند. در این مقاله دو مورد مهم از عناصر تکیه گاهی، یکی نئوپرنهای مورد استفاده در اتصال شاه‌تیرها به ستون و دیگری خصوصیات خاک تکیه گاهی زیر سازه پل، مورد توجه قرار گرفته و در یک مطالعه موردی تاثیر این دو بر رفتار دینامیکی و پاسخ لرزه ای پل غدیر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. از نتایج اصلی به‌دست آمده می‌توان به اهمیت تاثیر سختی برشی نئوپرنها بر فرکانس مودهای عرضی پل و در نتیجه پاسخ پل به مولفه عرضی زلزله و تاثیر قابل ملاحظه مدول برشی خاک بر فرکانس مودهای طولی پل نام برد. در این خصوص و با توجه به اینکه اندرکنش خاک و سازه اثر قابل توجهی در رفتار دینامیکی پل دارد، مطالعات وسیع ژئوتکنیک در به‌دست آوردن خصوصیات دقیق خاک محل احداث پل برای رسیدن به مدلهای رفتاری صحیح ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Support Conditions on Dynamic Behaviour and Seismic Response of Ghadir Bridge

نویسندگان [English]

  • S. Roushanbin
  • M.R. Maheri and A Rangbaran
چکیده [English]

There are a number of parameters influencing the dynamic and seismic response of bridges. Of these, two important parameters warranting special notice include: the properties of the neoperenes in the state of connection between girders and columns and the shear stiffness of underlying soil in the level of bridge substructure’s connectivity to the ground. In this paper, the effects of these two parameters on the dynamic and seismic response of Ghadir Bridge in Isfahan are investigated. The main conclusions drawn from these investigations include: the sensitivity of the bridge’s lateral modes of vibration to the horizontal shear stiffness of the neoperenes and the substantial effects of the soil’s shear rigidity on the longitudinal modes. Based on the findings, it is recommended tha a thorough geotechnical site investigation of the soil be conducted and the properties of the underlying soil be accurately established in order to correctly identify the dynamic behaviour of a bridge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bridge dynamics
  • Bridge seismic response
  • Soil-Structure Interaction
  • Bridge modeling

تحت نظارت وف ایرانی